måndag, augusti 25, 2014

 

Vi måste våga ta debatten mot rasism!

Under en längre tid har det flitigt diskuterats hur man bäst ska bemöta rasistiska rörelser i samhället. Är det genom att nonchalera, argumentera eller genom mer handgripliga metoder? Den senare varianten tilläppas ju allt oftare av den så kallade extremvänstern, senast vid sammandrabbningar i Malmö i helgen. Extremvänsterns agerande ger snarast rasisterna, i det här fallet Svenskarnas Parti, den uppmärksamhet som man är ute efter och som man absolut inte förtjänar. Extremvänstern gör med andra ord demokratin och yttrandefriheten en enorm björntjänst och spelar SvP, Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga rörelser i händerna. Vad är det man brukar säga? Med såna ovänner behöver man inga vänner (tror det är omvänt men ack så sant även i denna version).

Att bemöta och ta debatterna är förstås det bästa men det är märkligt tyst från vissa håll. Sverigedemokraternas framgångar i opinionen under senare tid innebär att många väljer tystnad istället för tydlighet. I sammanhanget måste jag ändå undra var socialdemokraterna finns i debatten. Det faktum att många inom LO-kollektivet sympatiserar med Sverigedemokraternas åsikter får inte innebära en försiktighet och rädsla att tappa röster. Nu måste vi alla våga stå upp för demokrati och yttrandefrihet. Vi måste våga vara tydliga och ta debatten och bortse från partitaktik och för Guds skull - fortsätt inte att göra rasisterna till offer.

Etiketter: , ,


torsdag, augusti 14, 2014

 

Dags för ett personallyft

Under en tid har Folkpartiet presenterat ett Personallyft som innehåller tio förslag för att göra vårdyrkan i Kalmar län med attraktiva och minska landstingets beroende av bemanningsföretag. Så här ser hela paketet ut:

1. Nya tjänster ska i första hand vara heltid och tillsvidareanställning.
Konkurrensen om sjukvårdspersonalen ökar. För att göra landstinget attraktivt för arbetssökande måste huvudregeln vara att tjänster som utlyses bör vara heltidstjänster och så långt som möjligt fasta anställningar. En majoritet av landstingets anställda är kvinnor, och deltidsarbete är en kvinnofälla som ger sämre möjlighet till egenförsörjning och lägre pension efter arbetslivet. Vi driver inte jämställdheten framåt genom att erbjuda deltidstjänster.

2. Minska den administrativa bördan för vårdpersonal.
Att bedriva en modern hälso- och sjukvård innebär mer än bara sjukvård. För att säkerställa bland annat kvalitet och patientsäkerhet dokumenteras och mäts allt mer av det arbete som utförs. Detta för att kunna utvärdera och jämföra olika verksamheter. Men det är samtidigt orimligt att sjukvårdspersonalens tid upptas till dokumentation i olika register. Vi vill frigöra mer vårdtid för läkare och sjuksköterskor. Detta kan ske genom en omfördelning av arbetet och en satsning på administratörer i sjukvården. Samtidigt är det viktigt med en total översyn av det administrativa arbetet så det minimeras.

3. Omfördela merkostnaden för bemanningsföretag till egen personal.
I nuläget är varje hälsocentral en egen ekonomisk resultatenhet med egen budget. Då vore det också rimligt att basenhetscheferna i större utsträckning kan påverka enhetens kostnader, till exempel lönesättningen. I glesbygd kan det löna sig att satsa lite extra på lönerna för att både behålla och locka till sig ny personal men även möjligheten till fortbildning kan vara ett konkurrensmedel. Även om kostnaden blir något högre så blir det billigare än att hyra in läkare. På sikt minskar det också behovet av inhyrd personal.

4. Arbeta systematiskt med avslutningssamtal.
Kunskaperna om varför medarbetare lämnar landstinget måste förbättras. Folkpartiet har lämnat in en motion med bland annat detta förslag. Enligt svaret på motionen så ska avslutningssamtal genomföras, men vi får ständigt uppgifter om att detta inte sker brett. Det är av yttersta vikt att landstinget har en samlad bild av vilka förbättringsmöjligheter som finns.

5. Släpp in fler småskaliga entreprenörer som utförare.
Landstinget ska ha en öppen attityd till personal som vill testa att driva verksamhet i egen regi.
En mångfald av utförare utvecklar sjukvården. Genom att öppna upp för mer egenbestämmande ökar vi attraktiviteten för att jobba med hälso- och sjukvård i länet. Inom till exempel primärvården är dessa utförare redan nu en förutsättning för att kunna erbjuda medborgarna en fast vårdkontakt.

6. Inventera kompetens hos våra nya svenskar.
Fördjupa samarbetet med Arbetsförmedlingen, kommunernas SFI-utbildningar samt Migrationsverket och erbjud praktikplatser. Vi vill att nysvenskar med sjukvårdskompetens integreras och får praktisk språkträning snabbare. Ju tidigare landstinget kan identifiera nysvenskar med sjukvårdskompetens, desto snabbare kan dessa kan erbjudas praktik. Fungerar det väl bör det inom ett år eller två år leda till anställning inom hälso- och sjukvården. Våra nya svenskar är en resurs för att klara framtidens vård.

7. Inrätta fler utbildningstjänster för läkare.
Den nya läkarutbildning som kommer att starta i Kalmar ger möjlighet att tidigt arbeta med rekrytering av denna yrkesgrupp. Det är dock viktigt att vi inrättar fler utbildningstjänster generellt och att dessa finns inom de områden där det största behoven i framtiden.

8. Äldre medarbetare inom bristyrken ska uppmuntras att jobba kvar. 
Erfaren personal besitter ovärderlig kompetens, och landstinget borde göra mer för att få dem att jobba längre. Särskilda förmåner, som att slippa jourpass, bör erbjudas. Vi ser gärna en form av mentorskap där äldre specialister hjälper nyanställda att komma in i landstingets verksamheter.

9. Samma villkor för sjuksköterskors specialistutbildning som för läkare.
Utbildning ska löna sig. Landstinget behöver fler specialistsjuksköterskor. Kostnaden för att ge sjuksköterskorna lön, liknande det system som finns för ST-läkare, under sin specialistutbildning tjänar man igen på det minskade behovet av inhyrda specialistsjuksköterskor. Utbildningen ska på ett bättre sätt varva praktik med teori.

10. Inför karriärtjänster för sjuksköterskor. 
Folkpartiet på riksnivå har föreslagit ett riktat statsbidrag till landsting och regioner. Barnmorskor och specialistsjuksköterskor som uppfyller kraven på yrkesskicklighet får ett lönepåslag på 5 000 kronor i månaden. På sikt ska var fjärde anställd inom dessa grupper ha en karriärtjänst.

 

 

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]