måndag, januari 27, 2014

 

Årets stolleprov!

Att tidigarelägga löneutbetalningarna för de kommunanställda från den 27:e till den 20:e i varje månad ska öka handeln på Kvarnholmen enligt socialdemokrater, centerpartister och vänsterpartister i Kalmar kommun. Jag tar mig för pannan! Hur i hela världens skulle det öka försäljningen just på Kvarnholmen? Kommer inte pengarna att vara giltiga på t ex Giraffen och Hansa City? Dessutom kommer kommunen att göra ränteförluster på åtskilliga miljoner kronor i och med att pengarna betalas ut tidigare. Gör det istället lättare att parkera så ska ni se att handeln ökar. Den analysen verkar dock lite för komplicerad att göra för de tre partierna.

Här kan ni läsa mer om stolleprovet!

Etiketter: , ,


onsdag, januari 22, 2014

 

Alliansregeringen räddar landstingets ekonomi

Enligt en uträkning som tidningen Dagens Samhälle gjort har Landstinget i Kalmar län fått över en halv miljard kronor i riktade statsbidrag sedan 2007. Beräknat per invånare har landstinget fått tredje mest statsbidrag i landet under perioden. Landstingets ekonomi har under flera år räddats av statliga bidrag från Alliansregeringen. Nu har vi svart på vitt att minst 500 miljoner kommit in de senaste åren.

Folkpartiet föreslog i en motion under fjolåret att en större del av statsbidraget skulle fördelas ut i sjukvårdens verksamheter. I svaret på motionen framgår att landstinget 2012 fick 52,4 miljoner för sitt arbete med vårdköer, men att endast 22,1 miljoner gick tillbaka till sjukvården. Resten stannade centralt i landstinget. Det är rimligt att en större del av statsbidragen som landstinget får  ska gå till de verksamheter som sett till att vi nått målen. Det är medarbetarnas insatser som gjort att landstinget fått över en halv miljard i statsbidrag de senaste åren. Pengarna från staten ska inte stanna centralt i landstinget, de ska förbättra sjukvården.

 

Etiketter: ,


 

Vård efter behov ska styra sjukvården

Man blir något förvånad när man läser att landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) är överraskad över de mycket långa väntetider som finns i cancervården i Kalmar län och då särskilt inom området lungcancer. Detta har varit allmänt känt och diskuterats i landstinget, särskilt under det senaste året. Men situationen har varit känd under flera år!

Från allianspartierna har vi vid upprepade tillfällen kritiserat de långa väntetiderna och tycker det är viktigt att de bristerna nu återigen tas upp. Åtgärder måste vidtas eftersom just cancer länge varit den diagnos som skapar mest oro och stress hos patienterna. En väntan på besked kan nämast bli olidlig. Dessutom borde vården ha kommit längre med tanke på att det snart är FYRA år sedan politiken utfärdade patientlöftet om max fyra veckors väntan mellan misstanke om cancer och påbörjad behandling. Men det handlar även om att bli bättre på att upptäcka patienter med cancer och att snabbt kunna sätta diagnos.

I processen inför året budget föreslog Folkpartiet och övriga allianspartierna gemensamt att en satsning skulle göras för att stärka insatserna för att korta väntetiderna. Vi menar att resurserna för att klara detta uppdrag är alltför begränsade. Det är viktigt att politiken ger rimliga förutsättningar för förändringar och idag är det tveksamt om de är tillräckliga.

Ytterst handlar det om att ha ett patientfokus och att ge vård i tid men även om att erbjuda vård med hög kvalitet. Vi måste bli bättre att möta de stora behov som finns i vården, stilla patienters oro och minska den stress sem detta medför. Den här patientgruppen ser jag som en av de mest prioriterade inom vården. Frågan är vad den socialdemokratiska ledningen är beredda att göra, just nu verkar den mest vara överraskad och handfallen.

Etiketter: , ,


fredag, januari 17, 2014

 

Parkeringsproblemen vid Länssjukhuset riskerar att öka

Enligt ett pressmeddelande från landstinget idag ska man ta fram ytterligare parkeringsplatser vid Länssjukhuset i Kalmar. Parkeringsfrågan har länge varit föremål för diskussioner där personalens intressen ofta ställs mot patienternas på grund av det begränsade antalet p-platser. Det senaste exemplet var problemen med de parkeringsautomater som patienterna ska använda och som ibland fungerar - ibland inte. Hur landstinget ska lösa problemet framgår dock inte tydligt i pressmeddelandet vilket gör mig aningen bekymrad. Önskvärt vore förstås att få fler medarbetare att cykla och åka kollektivt men både väder och busslinjernas täthet och sträckning utgör hinder.

På sikt riskerar dessutom parkeringsfrågan bli ett än större bekymmer. Just nu pågår en översyn av psykiatrins lokaler i Kalmar. Ett av förslagen är att placera verksamheten närmare sjukhuset. Detta skulle i så fall ytterligare öka trycket vilket vore olyckligt. På andra håll i landet försöker man förbättra samverkan mellan psykiatrin och sjukhusvården. Där har man kommit fram till att det inte är det geografiska avståndet som är problemet utan det mentala. Det är framför allt attityden och viljan som är avgörande om en samverkan ska bli lyckad eller ej. Om det är 50 meter eller 300 meter mellan verksamheterna har mindre betydelse. Fortsätt därför utveckla psykiatrin i Kalmar i en grön miljö inte bland höga sjukhusbyggnader i betong.

Etiketter: ,


torsdag, januari 09, 2014

 

Vem styr egentligen landstinget?

Det tidigare beslutet att lägga ned barnhälsovården i Löttorp väckte med all rätt starka reaktioner hos småbarnsföräldrarna på norra Öland. Som på många andra platser i länet skulle vården flyttas längre från invånarna genom centraliseringsbeslut. Till min stora glädje har beslutet omprövats men hanteringen av frågan pekar på ett grundläggande problem i vårt landsting. Det handlar nämligen om ansvarfördelningen mellan politiker och tjänstemän. Vad händer när politiken, i det här fallet den rödgröna landstingsmajoriteten, lämnar över viktiga principiella beslut till tjänstemännen? Vem kan man då kräva ansvar av?

Den bild vi fått är nämligen att nedläggningen beslutats på tjänstemannanivå och inte av folkvalda politiker. Som oppositionspolitiker hörde jag talas om beslutet på omvägar, precis som när distriktssköterskefilialen i Degerhamn lades ned för ett år sedan. Jag är emellertid övertygade om att den rödgröna landstingsmajoriteten varit informerad om nedläggningsplanerna i Löttorp – annars är hanteringen än mer förvånande. Som politiker har vi alltid det yttersta ansvaret för sjukvården i länet och de beslut som fattas. Vi ska kunna stå till svars gentemot medborgarna som valt oss som sina företrädare annars uppstår ett demokratiskt underskott.
Jag är bekymrad över hur socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister låter tjänstemännen fatta allt fler viktiga principiella beslut utan förankring hos medborgarna. Det var bra att befolkningen på norra Öland protesterade och fick till en ändring, men de rödgröna kunde besparat människor en massa oro genom att ta sitt ansvar redan från början.

Folkpartiet kommer fortsätta följa utvecklingen. Vi tar vårt politiska ansvar på allvar, och hoppas att diskussionerna om Löttorp blir en väckarklocka så att även den rödgröna majoriteten börjar göra det.

Etiketter: , ,


tisdag, januari 07, 2014

 

Bättre samverkan kan hindra självmord

Nedanstående debattartikel var införd i Barometern/OT den 4 januari
 
Bättre samverkan kan hindra självmord

Ett nytt år har börjat med nya förhoppningar. Som landstingspolitiker hoppas jag att den psykiska hälsan ska förbättras i vårt län. Många mår så dåligt att man ser ett självmord som den sista utvägen. Tyvärr har vi i Kalmar län, i en nationell jämförelse, en högre andel självmord. Självmord har många olika orsaker och kan därför vara svåra att förhindra. Varje gång är det dock en stor tragedi som får följder för många människor, inte minst anhöriga och vänner.

Arbetet måste föras på två plan. Det viktigaste är det förebyggande arbetet. Grunden för en god psykisk hälsa läggs redan i tidiga år. Ju tidigare man upptäcker livskriser desto bättre är det. Redan nu pågår ett suicidpreventivt arbete i landstinget men om vi ska minska antalet självmord måste ett bredare samarbete ske mellan olika aktörer. Ett brett samverkansprojekt behövs därför mellan t ex landstingets psykiatri, kommunernas socialtjänst och räddningstjänst, Trafikverket samt Polisen. Här behöver även allmänheten engageras för att kunna upptäcka och stötta personer i kris.

Vi behöver också lära oss av de fall där självmord fullföljs. Vad gick fel? Hur kan vi arbeta annorlunda för att kunna ge drabbade hjälp och stöttning i tid? Här skulle behövas någon form av haverikommission som finns inom andra områden. Tanken är inte att hitta syndabockar och bestraffa utan att få erfarenheter för att kunna arbeta mer effektivt. Redan nu görs Lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen från landstinget i de fall man haft kontakt med hälso-och sjukvården en viss tid före självmordet. Men alla har inte haft kontakt med sjukvården utan kanske med någon annan myndighet, t ex kommunen, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Genom en sådan samverkan är jag övertygad att vi skulle hitta brister som kan rättas till inför framtiden.

Min förhoppning är att vi genom dessa två förslag ska kunna förbättra möjligheterna att fler kan må bättre och känna framtidstro och undvika desperation och stora mänskliga tragedier.

Etiketter: ,


fredag, januari 03, 2014

 

Fortsatt rödgrön centralisering i landstinget

Nedläggningen av barnavårdscentralen i Löttorp har med alla rätt väckt starka reaktioner hos många småbarnsföräldrar. På nytt tas beslut om centralisering av verksamhet utan att vi politiker ens blir informerade om vad som händer än mindre varit delaktiga i beslutet. Vi är alltid ytterst ansvariga för verksamheten och ska stå till svars gentemot medborgarna. Det här måste ses över. Som oppositionspolitiker misstänker jag dock att den rödgröna landstingsmajoriteten varit informerad om nedläggningen.

Föräldrar och barn kommer nu istället att få resa till den nya familjecentralen i Borgholm för att t ex göra enkla kontroller av längd och vikt. Jag har svårt att se hur införandet av en familjecentral i Borgholm måste slå undan benen för all verksamhet inom barnahälsovården utanför tätorten. Den tolkningen har gjorts av förvaltningen men är enligt min mening inte nödvändig. Centraliseringsivern gör att småbarnsfamiljer i onödan får befinna sig ute på vägarna istället för att få den nära vård som man har rätt till. Det här är i vart fall inte acceptabelt!

Till sist har jag en fråga till ansvarigt rödgrönt landstingsråd Jessica Rydell (MP): Var du medveten om följderna för barnavårdscentralen i Löttorp när beslutet togs om en familjecentral i Borgholm?

Etiketter: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]