torsdag, september 19, 2013

 

Folkhögskolorna – en viktig resurs i integrationsarbetet

Debattartikel införd i Barometern-OT 18 september 2013

Folkhögskolorna har i snart 150 år hjälpt generation efter generation in i arbete, studier och samhällsgemenskap. Utmaningarna har varierat genom tiderna men folkhögskolornas verksamhet har alltid anpassat sig efter nya behov och förutsättningar. En sådan utmaning i dagens samhälle är att bidra till nyanlända invandrares etablering i landet. Alliansregeringens budgetproposition för 2014 innehåller en glädjande satsning som gör det möjligt för folkhögskolorna att utveckla det arbete som redan pågår på sina håll.

Ett exempel är Högalids folkhögskola i Smedby. Där har man under ett antal år arbetat för invandrares integration. Det senaste exemplet är kursen ”Svenska som andraspråk” för personer med invandrarbakgrund som vill uppnå grundläggande behörighet på grundskolenivå och eventuellt fortsätta mot grundläggande behörighet på gymnasienivå. Det är ett lysande exempel på hur våra folkhögskolor bidrar till en ökad integration inte bara på själva skolan utan i hela samhället. Men det går att göra mer, och nu vill alltså regeringen utöka möjligheterna med ett särskilt fokus på nyanlända.

Nyanlända invandrare som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag får framöver möjlighet till särskilt utformade utbildningar i folkhögskolornas regi. Det kan handla om sammanhållna utbildningar som omfattar såväl svenska för invandrare, samhällsorientering samt vissa orienterande och arbetsförberedande insatser. Dessa insatser är särskilt angelägna för personer med kort utbildningsbakgrund. För att möta behoven får Arbetsförmedlingen från nästa år möjlighet att finansiera kurser på folkhögskolor som utformas särskilt utifrån de nyanländas behov och förutsättningar. Arbetsförmedlingen får sammanlagt använda 260 miljoner kronor under åren 2014-2017 för detta. Det motsvarar ca 4 000 årsplatser på landets folkhögskolor över fyra år.

Med den här satsningen får folkhögskolorna nu verktyg att än bättre möta vår tids stora integrationsutmaning och visa hur värdefulla de är. Samtidigt blir våra nyanlända invandrare en viktig resurs för den framtida samhällsutvecklingen.

Etiketter: ,


onsdag, september 04, 2013

 

Intitiativ till brett självmordsförebyggande samarbete

Under onsdagens möte med landstingsstyrelsen presenterade Allianspartierna ett förslag till brett samverkansprojekt för självmordsförebyggande arbete i Kalmar län. Allianspartierna föreslår därför att landstinget ska ta initiativ till ett brett samverkansprojekt med övriga berörda aktörer. En av målsättningarna med arbetet är att tillsammans ta fram ett handlingsprogram i länet för suicidförebyggande åtgärder. Den andra är att som ett resultat av samverkansprojektet utvärdera och vid behov göra revideringar i landstingets program för det suicidpreventiva arbetet.

Bakgrunden är att Kalmar län, i en nationell jämförelse, har höga självmordstal. Detta har uppmärksammats både i landstingsdebatten och i media. Självmord har många olika orsaker, och kan inte enkelt förklaras eller förhindras. Varje gång det inträffar är det dock en tragedi som får följder för många människor. Landstingets olika sjukvårdande verksamheter har haft kontakt med ca hälften av dem som begår självmord. Redan nu pågår ett suicidpreventivt arbete i landstinget men om vi ska förebygga och försöka minska antalet självmord måste ett bredare samarbete ske.

Forskningen visar att det är genom åtgärder på många olika samhällsområden som man kan nå resultat. Det kan handla om förebyggande insatser vid vägar och broar, hur tillgängliga olika insatser i samhället är, att utanförskap motverkas och så vidare. Ska man göra insatser på bred front måste dessa därför ske i samverkan mellan olika samhällsverksamheter (t ex kommunernas socialtjänst, räddningstjänsten, Trafikverket samt Polismyndigheten) och helst också med civilsamhället.

Till bilden hör att en större andel män begår självmord i Kalmar län jämfört med resten av riket. Hur man genom förebyggande åtgärder kan förändra detta förhållande måste utredas. 

Förslaget kommer nu att beredas av landstingets ledningsgrupp som kommer att återkomma med ett svar.Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]