fredag, januari 25, 2013

 

Resultatet av brustna löften

Nu ser vi tydligt resultatet av det rödgröna spräckta vallöftet från 2006. Då gick man frankt ut med löftet om heltid till alla landstingsanställda. När man väl fick makten drog man tillbaka förslaget som minskade och minskade i omfattning och till sist blev en begränsad försöksverksamhet kring önskad sysselsättningsgrad. Många landstinsganställda, tillika väljare, kunde därmed känna sig blåsta. Till sist utmynnade allt i en tandlös rekommendation som inte verkar tas på allvar. Allt går närmast att jämföra med berättelsen om Mäster Skräddare där rocken blev en fingertutt.

När akutmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar (LSK) nu ska tillsätta ett tiotaltjänster så sker detta så gott som uteslutande med deltidstjänster. Det framgår bl a en artikel i tidningen Barometern-OT. Agerandet att erbjuda 75 % skulle knappast accepteras av oss män men i den kvinnodominerade hälso- och sjukvården förutsätts det fungera. Det är därför en jämställdhetsfråga samtidigt som rekryteringen försvåras vid deltidstjänster eftersom det är svårt att försörja sig på dem. Vi ser nu det verkliga resultatet av den rödgröna personalpolitiken i landstinget där man förusätts försörja sig på deltidstjänster. Nya tjänster bör utlysas som heltid och deltidstjänster ska bygga på den enskilde medarbetarens direkta önskemål och egna val. Allt annat är en dålig personalpolitik och en kvinnofälla.

Läs gärna även min kommentar i tidningen.

Etiketter: , ,


 

Misstänkta brott ska polisanmälas snarast

Tidningen Östra Småland skrev i en artikel igår om ett omfattande svinn av narkotiska preparat på Länssjukhuset i Kalmar och det faktum att det dröjt med att göra en polisanmälan. I dagens tidning fick jag och landstingsstyrelsens ordförande, Anders Henriksson (S), möjlighet att kommentera händelsen. Vi har dock något olika syn på det inträffade. Henriksson menar att man mycket väl kan avvakta något med en polisanmälan för att samla in mer fakta medan jag anser att en anmälan ska göras snarast. Det är nämligen inte hälso- och sjukvårdens sak att utreda misstankar om brott utan polisens. För att snabbt kunna klara upp fallet och förhindra de spekulationer och den ryktesspridning som annars lätt kan uppstå är det viktigt att handla omgående. En polisanmälan är en viktig signal att liknande händelser inte är acceptabla och kan därmed också ha en "avskräckande" effekt. Tydligheten är oerhört viktig i dessa fall.

Etiketter: ,


måndag, januari 21, 2013

 

Tack Nyamko - lycka till Maria!

Som tolvåring kom Nyamko Sabuni till Sverige från Burundi. Hon visade med sitt orädda och ärliga sätt att allt är möjligt och blev på så vis en förebild för många unga invandrartjejer. Nyamko vågade alltid säga vad hon tyckte inte minst i känsliga integrationsfrågor. Hon gjorde därmed tydliga avtryck i integrations- och jämställdhetspolitken i landet. Många gånger har jag lyssnat till hennes engagerade anföranden på Folkpartiets landsmöten och liberala riksmöten. Jag har även vid flera tillfällen träffat Nyamko och vi har då gjort gemensamma politiska utspel.

Idag har Nyamko lämnat beskedet att hon lämnar regeringen som därmed blir en profil fattigare. Tack Nyamko för allt du gjort. Du har ofta stuckit ut hakan och ibland fått en smäll men du har aldrig lämnat någon oberörd och alltid skapat den debatt som är viktig och utmärkande för ett demokratiskt samhälle. Under Sabunis tidigare period som integrationsminister har stora reformer och viktiga förändringar gjorts för att bryta utanförskapet, inte minst för dem som kommer nya till vårt land. Kampen mor hedersförtryck och våld har intensifierats och en ny diskrimineringslagstiftning har införts för att nämna några saker. Mycket återstår fortfarande att göra men Nyamko har fört frågorna framåt.

För en stund sedan blev det klart att Maria Arnholm blir Nyamkos efterträdare. Hon bilr därmed även biträdande utbildningsminister. Det är ett bra val! Jag hade dock kunnat tänka mig både Birgitta Ohlsson (taburettbyte) eller Tina Acketoft på posten men inser att det hade krävt ytterligare rockader i regering eller partiet. Det mest idealiska hade förstås annars, inte minst symboliskt, varit ett delat ledarskap mellan en kvinna och en man. Maria har dock stor erfarenhet både från politiken och näringslivet och är en extern rekrytering som inte kräver ommöbleringar på andra håll. Under 1990-talet gjorde hon sig känd som en utmärkt stabschef till Folkpartiets dåvarande socialministern och partiledaren Bengt Westerberg. Sedan augusti har hon varit statssekreterare i utbildningsdepartementet. Maria har en klar socialliberal profil vilket inte minst jag välkomnar. Jag är övertygad att Maria Arnholm kommer att föra Folkpartiets gedigna tradition vidare inom jämställdhetsområdet som det regeringsparti med den tydligaste feministiska profilen. Lycka till Maria!

Etiketter: , , , , ,


lördag, januari 19, 2013

 

Håll reda på ditt uppdrag Hwang

Är det lämpligt att ledande tjänstemän inom stat, landsting ock kommun gör gemensam sak med delar av politiken? Mitt tydliga svar är - nej! Idag fick vi ett exempel på en tjänsteman som blandat ihop sina uppdrag. Det handlar om Linnéuniversitetets rektor Stephen Hwang som, i en debattartikel i Barometern-OT, gör gemensam sak med utvalda kommunpolitiker från S, C och M kring fördelningen av statens forskningsmedel till den akademiska världen. Det kan hända att Hwang med flera har rätt i sak och det är inte det heller som jag kritiserar. Han har självklart rätt att som alla andra föra fram sina åsikter men att göra gemensam sak med vissa politiker från tre partier är direkt olämpligt och riskerar att skada förtroendet för honom. Hwangs medverkan kan tolkas som att han tar politisk ställning och funderingarna startar direkt kring vilka fler beröringspunkter som finns mellan Linnéuniversitetets rektor och dessa tre partier. Finns det rent av dolda agendor? Mitt förtroende för Stephen Hwang har i alla fall fått sig en rejäl törn. Som ledande tjänsteman ska man aldrig alliera sig med enstaka politiker, det är en grundsten i den viktiga gränsdragningen mellan verksamhet och politik.

Etiketter: ,


torsdag, januari 17, 2013

 

Landstinget behöver barnneurologer

Så fort jag kan är jag ute på besök i landstingets olika verksamheter. Igår besökte jag barnhabiliteringen vid Länssjukhuset i Kalmar. Inom verksamheten behandlas barn med oftast medfödda funktionsnedsättningar som inte går att bota men det kan även handla om förvärvade hjärnskador. Habilitieringen har inga egna läkare däremot t ex sjukgymnaster, terapeuter och psykologer som jobbar i team kring barnet och dess familj. Just nu berörs ca 350 familjer i södra länsdelen av verksamheten. Det handlar till stora delar om att stötta den utsatta familjen med de framsteg som ändå kan göras även om det aldrig går att nå en hundraprocentig funktion. De läkare som används kommer från barnkliniken men det finns ett stort bekymmer och det handlar om bristen på barnneurologer som är en nyckelgrupp för dessa utsatta barn. Just nu finns det ingen barneurolog i vårt landsting vilket förstås innebär en stark begränsning av vården. Överhuvudtaget finns det en brist på neurologer men vi får inte nöja oss med det. Jag tänker därför lyfta frågan i landstingets personaldelegation för att se hur vi kan göra vården än bättre för den utsatta gruppen barn som har en livslång funktionsnedsättning ofta med någon form av neurologisk komplikation. Landstinget behöver barnneurologer. Det finns även några utvecklade kvalitetsregister som gör att vården kan jämföras och utvecklas även om de inte är så många som inom övrig somatisk vård. Forskningen kring sjukdomarna börjar nu öka och det är ett steg för att förbättra kunskapen om diagnos och behandling. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Alla barn i alla situationer är lika mycket värda och har samma rätt till god vård och behandling. Det är en grundsten i ett samhäller som bygger på humanistiska värderingar.

Etiketter: ,


fredag, januari 11, 2013

 

Inga pengar till Kalmar län

I en debattartikel i dagens Barometern-OT beskriver den rödgröna majoritietens fyra landstingsråd vägen till den säkraste sjukvården i landet. Psykiatrin nämns inte specifikt en enda gång - det förstår jag. Inom ramen för en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fördelas 350 miljoner kronor till de landsting och kommuner som gör riktade insatser inom området psykisk ohälsa under 2012. Landstinget och kommunerna i Kalmar län får inte en krona utifrån de fyra uppsatta prestationsmålen eftersom man inte uppfyller vissa uppsatta grundkrav. Det framgår av en rapport från Socialstyrelsen. Kalmar län är tillsammans med Norrbotten de enda län som helt missar pengar eftersom man inte klarar ett av två uppsatta grundkrav. I Kalmar läns fall saknas det ett beslut som tydliggör ansvarsfördelningen inom och mellan kommunerna och landstinget när det gäller insatser för att barn och unga som lider av, eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Det är minst sagt pinsamt! Eftersom Kalmar län inte klarar detta grundkrav kan vi heller inte få del av pengarna även om vi skulle klara något av prestationsmålen. Det gör annars Kalmar och Torsås kommun i några fall.

Hur mycket pengar som vi går miste om är oklart men beräknat efter befolkningsunderlag handlar det totalt sett om ca 9 miljoner kronor. Men ytterst handlar det förstås om det stöd som våra patienter inom psykiatrin går miste om. Ökade resurser hade förbättrat möjligheterna att få hjälp. När det gäller de olika prestationsmålen så är det också intressant att Kalmar län är sämst i landet med att rapportera till något av de fyra utvalda kvalitetsregister som finns inom psykiatrin. I vårt landsting är det bara 26,1 % av våra vårdenheter som gjort minst en registrering. Det ska jämföras med de fem topplänen där rapporteringen ligger på över 90 %. Grundtanken med kvalitetsregistren är att oavsett vem som tillhandahåller vård så behöver man följa upp sina resultat, följa dem över tid och jämföra med andra liknande verksamheter. Det är i grunden frågan om ett patientsäkerhetsarbete. Någon beskrivning av denna brist finns inte i ovan nämnda debattartikel och vem är egentligen förvånad?

Nu måste det tas krafttag för att förbättra samverkan mellan landstinget och länets kommuner. I det här fallet har landstinget och kommunerna missat pengar men framför allt inte gjort det arbete som kan ge våra medborgare en bättre vård och behandling. 

Etiketter: , ,


fredag, januari 04, 2013

 

Riksdagsnomineringen - the true story

Idag publicerar Barometern-OT något slags politisk årskrönika (finns tyvärr inte på nätet) där bl a Folkpartiets nomineringsarbete till riksdagslistan beskrivs. Där beskrivs vårt nomineringsmöte i november som "ett hetsigt möte, där landstingspolitikern Pierre Edström både vann och backade ur". Det är helt rätt att jag vann det vägledande provvalet men jag backade inte från förstaplatsen vid själva nomineringsmötet. Det beskedet lämnade jag   till valberedningen redan före nomineringsmötet. Folkpartiet genomförde ett tidigt men relativt utdraget nomineringsarbete som bl a innehöll ett provval. Hela processen varade från tidig vår till sen höst och längs vägen beslutade jag mig för att mitt fokus även fortsatt kommer att ligga på landstingspolitiken. Därför beslutade jag mig efter moget övervägande att tacka nej till förstaplatsen. Jag var därför inte heller valberedningens förslag till förstanamn. Beslutet var alltså inget som tillkom under själva mötet där jag för övrigt inte heller själv deltog. Mitt namn kommer att finnas med på riksdagslistan men jag kommer inte att driva en aktiv kampanj just i riksfrågorna. Det kändes självklart skönt att ha medlemmarnas förtroende men till sist handlade det hela om ett beslut där jag var tvungen att se en helhet och till en arbetssituation i en valrörelse där jag varit tvungen att driva två parallella kampanjer. 

Reaktionen jag fick från artikelförfattaren var för övrigt: "Jag har hört från några som var där. Synd att det blev lite fel". Ja det kan man ju verkligen tycka i efterhand. Nästa gång kanske man kan hämta in förstahandsinformation istället för att gå på källor som i alla avseenden inte är helt tillförlitliga. 

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]