onsdag, mars 28, 2012

 

Besvärande sosseskrivelser och obetalda resor

Dagens möte med landstingsstyrelsen bestod framför allt av två huvudärende. Först skulle Kalmar läns Trafik inför offentligheten förklara sitt rekordstora underskott för 2011 inför sin huvudman. Starten blev allt annat än bra kan man väl säga. Landstinget ska täcka 44 mkr av det extraordinära underskott som bolaget redovisar. Det innebär att landstinget totalt går in med 179 mkr i aktieägartillskott. Miljöpartiets ersättare i landstingsstyrelsen, tillika ledamot i KLT:s tidigare styrelse, försäkrade att allt skulle bli bättre när bolaget införlivas i det rödgröna landstinget. Ett märkligt uttalande med tanke på att det redan är rödgrön majoritet i KLT:s styrelse. Inför 2011 ville allianspartierna satsa ytterligare 6 mkr på psykiatrin där det finns stora behov. Det sa den rödgröna majoriteten nej till. Nu tvingas vi istället stoppa in 44 mkr till kollektivtrafikens underskott. Är det logiskt? För att dra mitt strå till stacken passade jag i alla fall offentligt på att betala de fåtal gratisresor som jag gjort med KLT när deras biljettsystem strulat. Hundralappen ovan är beviset!

Alliansens förslag om en lösning för tre av landstingets avvecklade distrikssköterskefilialer diskuterades också. Mest i fokus stod filialen i Degerhamn där ett antal organisationer arrangerat en namninsamling. En skrivelse (se ovan) har också gjorts från den socialdemokratiska föreningen på Södra Öland undertecknad av landstingsfullmäktigeledamoten Margareta Lööf-Johansson där partiet krävde en granskning av frågan. Om det brevet bara var ett spel för galleriet eller inte får framtiden utvisa. Irritationen från de rödgröna i landstingsstyrelsen var i vart fall märkbar. Miljöpartiets Jessica Rydell hade bara bortförklaringar att komma med till majoritetens försvar. Allt talar nämligen för en distriktssköterskefilial i Degerhamn. Vården bedrivs mer kostnadseffektivt, den blir mer lättillgänglig och miljöbelastningen minskar när antalet sjukresor blir färre. Rydells lösning var att e-hälsa (telemedicin) ska lösa alla bekymmer. Det är inget arbete som ens påbörjats i landstinget så det är en mycket klen tröst för befolkningen på Södra Öland. I efterhand ska dessutom de rödgröna förankra beslutet vid de kommunsamtal som ska föras i vår. Hade inte den dialogen varit bättra innan beslutet togs? Frågan om distriktssköterskefilialernas hantering är inget annat än ett monumentalt politiskt misslyckande.

Etiketter: , ,


tisdag, mars 27, 2012

 

När skillnaderna i landstinget blir som störst

Idag blev det ett nytt besök i den verklighet som många patienter inom psykiatrin befinner sig i. Från tidig morgon deltog jag i verksamheten i psykiatrins rehabiliteringsverksamhet i Kalmar. Det innebar bl a besök hemma hos några brukare och samtal med både medarbetare och andra brukare på mottagningen. Även här märktes beröringspunkterna mellan landstinget och kommunen och att verksamheten till stora delar beror på vilken samverkan som sker och hur den fungerar. Återigen fick jag exempel på att skillnaden mellan psykisk hälsa och ohälsa oftast är hårfin och till stora delar beror på rena tillfälligheter längs livets väg. Den rädsla som många känner för personer med psykisk ohälsa är oftast helt obefogad. Det är i regel den som mår dåligt som är rädd. Det borde vi tänka mer på.

Lite senare under eftermiddagen fick arbetsutskottet en redovisning av det ekonomiska bokslutet för Kalmar läns Trafik AB och det oväntat stora underskottet. Under slutet av året ökade underskottet från 32 mkr till 52 mkr. Det är pengar som bl a landstinget ska skjuta till och som istället för hälso- och sjukvård nu går till kollektivtrafik. Med tanke på det behov som bl a finns inom psykiatrin blir jag upprörd. Tänk vilken nytta dessa pengar kunde gjort där!

Etiketter: , ,


torsdag, mars 22, 2012

 

Urspårad länstrafik?

Över en natt försämrades Kalmar läns Trafik AB:s ekonomiska resultat med 19 mkr. Ett redan tidigare stort underskott ökades ytterligare för att nu uppgå till totalt 51 mkr. Hur kan något sådant vara möjligt? Hur kan en faktura på 19 mkr helt oväntat bara ramla ner i knät från himlen?
Hur fungerar den ekonomiska planeringen och uppföljningen i bolaget? Hur stort är ansvaret hos den politiska bolagsstyrelsen? Hur mycket av den tidigare gjorda höjningen av landstingsskatten blir egentligen kvar till planerade satsningar inom kollektivtrafiken? Underskottet drabbar förstås landstinget som delägare och därigenom satsningar på hälso- och sjukvården. Det finns mycket för KLT att förklara under den närmaste tiden. Jag väntar spänt på svaren.

Etiketter: ,


 

Märkliga citat i landstingsdebatten

Gårdagen landstingsfullmäktige i Oskarshamn blev ett nytt exempel på den rödgröna majoritetens (i sina egna ögon) förträfflighet. Mycket handlar om att slå sig för bröstet och skryta. Den viktiga folkhälsopolitiska planen fick vi i sista stund möjlighet att påverka och lämna förbättringsförslag på. De rödgröna tyckte att vi därmed varit delaktiga vilket inte minst motbevisas av att majoriteten på egen hand höll presskonferens kring det "gemensamma" dokumentet dagen innan.

Ett stort antal interpellationer behandlades och jag kan inte undanhålla två citat från de skriftliga svaren. Det första står Jessica Rydell (MP) för i interpellationen om läget på Kristinebergs hälsocentral i Oskarshamn: "Vi har idag inga akuta arbetsmiljöproblem i Oskarshamn." Men hallå! 2009 hotade Arbetsmiljöverket med vite på 500 000 kr om bristerna vid Kristinebergs hälsocentral inte åtgärdades. Inga sådana åtgärder är hittills vidtagna. Hälsocentralen håller just nu på att flytta in på sjukhuset men ingen vet hur en långsiktig lösning kommer att se ut eller vad som nu kommer att ske. Hur ser ett akut arbetsmiljöproblem ut i Rydells värld?

Det andra citatet står Rydell och Linda Fleetwood (V) gemensamt för i svaret på en interpellation om det organisatoriska ansvaret för barn och ungdomars psykiska hälsa. Där svarar man: "Alla barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt får också givetvis den vård de behöver." Var har ni befunnit er de senaste åren när barn och ungdomar skickats mellan olika aktörer och just inte fått den vård man behövt? Många ungdomar och deras anhöriga kämpar för att deras barn ska få vård och behandling medan olika förvaltningar inte kan komma överens om vem som bär ansvaret. Det är inte anständigt att då uttrycka sig som Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör.

Etiketter: , , ,


onsdag, mars 21, 2012

 

Äntligen dags för Barnahus?

Socialnämnden i Kalmar kommun lämnade under måndagen ett glädjande besked när man sa ja till ett förslag om att starta ett barnahus. Vi är många som ser fram emot den dagen barnahuset kan slå upp dörrarna. Att Kalmar kommun nu lämnat tydligt besked är mycket glädjande, och jag förutsätter att mina kollegor i landstinget är lika positivt inställda. Tidigare har landstingets rödgröna majoritet sagt nej till förslaget men nu är min förhoppning att man tänker om.
Barnahus är en verksamhetsform där kommunens socialtjänst, polismyndighet och åklagare, samt barn- och ungdomspsykiatri och läkare samverkar kring barn som drabbats av övergrepp. Barn ska inte behöva slussas runt och tvingas berätta sin historia flera gånger för olika främmande människor. Oavsett om vi vuxna finns i landstinget, kommunen eller inom polisen så måste vi kunna samarbeta för barnens bästa. Det är vår skyldighet och barnens rättighet att vi skapar ett samhälle där de sätts i centrum.

Etiketter: ,


onsdag, mars 14, 2012

 

Hur mår våra äldre?

Socialstyrelsens rapport ”Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd” visar att äldre inte får tillgång till specialiserad psykiatrisk vård i samma utsträckning som yngre, och därför riskerar att underbehandlas. Trots att ångest och depression är vanligt förekommande bland äldre är användningen av samtalsbehandling i det närmaste obefintlig.
Socialstyrelsen menar att psykiskt sjuka äldre missgynnas. Ungefär 12-15 procent av befolkningen över 65 år lider av nedstämdhet och depression. Det är en märklig ordning där en grupp med störst behov får minst samtalsbehandling. Istället försöker man lösa problemet med läkemedel vilket kan ge biverkningar.

Rapporten pekar på behovet av centrala åtgärder inom landstingen för att psykiskt sjuka äldre ska kunna garanteras en god psykiatrisk vård. Vad gör då landstinget för att öka kompetensen och sprida kunskap kring äldres psykiska ohälsa? Patienten får inte hamna i kläm mellan olika förvaltningar inom landstinget, eller bollas mellan kommun och landsting. Nu behandlas äldre med psykiatrisk problematik inom primärvården och äldreomsorgen utan att gruppen får tillgång till specialistpsykiatri. Socialstyrelsen skriver också att andelen personer som under 2010 vårdades för en psykisk sjukdom inom den specialiserade öppen- eller slutenvården var lägst bland dem som var 65 år och äldre. Det bor många äldre i Kalmar län, och även om det oftast är kommunen eller hälsocentralen som är vårdkontakten så är det landstingets psykiatriförvaltning som har det yttersta ansvaret för psykiatriverksamheten i länet. Socialstyrelsens rapport pekar på allvarliga brister. Om de finns även i vårt län måste de åtgärdas.

Etiketter: , , ,


fredag, mars 09, 2012

 

Rödgrön strategi -kritiker ska hålla käften!

Är man kritisk och har synpunkter på hur viss verksamhet sköts så ska man knipa käft. Det är slutsatsen av Linda Fleetwoods (V) slutreplik i Barometern-OT om psykiatrin i Kalmar län. Det är en enkel retorisk strategi att ta till när argumenten tryter och tankesättet känns onekligen igen från andra statsskick. De rödgröna har under en lång tid kallat alla åsikter på hur de själva sköter landstingets olika verksamheter för svartmålning eller som i det senaste fallet smutskastning av den personal som arbetar i verksamheten. Man får då inte glömma att det yttersta ansvaret alltid är politiskt. I detta fall är Fleetwoods påståenden om svartmålning eller smutskastning bara nya exempel på hur hon är en ren företrädare för landstinget och dess olika verksamheter. Min ambition och mitt uppdrag är glasklart: Det är att företräda medborgarna och deras behov. Det finns onekligen en viss skillnad mellan de båda uppdragen.

Etiketter: , ,


torsdag, mars 08, 2012

 

Vad gör vi för vårdens långliggare?

Idag är det både Internationella Kvinnodagen och Världsnjurdagen. Till att börja med är det därför självklart på plats med en hyllning till alla kvinnor. Arbetet för ökad jämställdhet ser kanske lite olika ut beroende på var vi befinner. I många länder handlar det om lika demokratiska rättigheter i form av t ex rösträtt medan det på andra håll handlar om lika löner och villkor på arbetsmarknaden. Vi har helt enklet hunnit olika långt. Men oavsett var vi befinner oss så måste arbetet fortsätta. Vi kan inte vara nöjda förrän den dagen då män och kvinnor har samma förutsättningar. Däremot får vi aldrig glömma att vi är olika och det är olikheterna som utvecklar oss och som gör oss intressanta. Ibland känner jag nämligen att det finns en tendens att man från vissa håll vill sudda ut olikheterna och det är något som åtminstone jag inte vill. Jämställdheten börjar hemma i vardagen, på arbetsplatsen och rent av i våra partiorganisationer. Många lovordar i ord jämställdheten men när det väl kommer till praktisk handling händer inte mycket. Det gäller tyvärr också i många politiska organisationer.

För att uppmärksamma Världsnjurdagen besökte jag och några andra folkpartister dialysavdelningen vid Länssjukhuset i Kalmar. Där tillbringar vissa patienter 3-4 dagar i veckan oftast vid 3-5 timmar per tillfälle för att deras njurar inte klarar av rena blodet. Till detta ska i många fall läggas sjukresor som i enkel riktning kan ta mer än en timme. Dessa vårdbesök pågår för många år ut och år in och gör dialyspatienterna till de kanske mest frekventa besökarna på våra sjukhus. Men hur ser vårdmiljön ut? Vilken utrustning finns det? Hur kul är det att äta sjukhusmat vecka ut och vecka in? Jag tror att vi måste fundera över hur vi på olika sätt kan göra dessa patienters vårdtid mer dräglig. Det är svårt att tänka sig in patienternas situation men det är nog något vi måste göra i större utsträckning inför framtiden.

Etiketter: , ,


 

Vad var det vi sa!

Hälsocentralerna i Oskarshamn har varit föremål för debatt under flera år. Arbetsmiljöverket har haft kraftiga anmärkningar på arbetsmiljön på vid två av tre hälsocentraler och hotat med vite. Särskilt allvarlig har situationen varit på Kristinebergs hälsocentral. För halvtannat år sedan behandlade landstinget frågan politiskt. Det rödgröna majoriteten ville fortsätta att "lappa och laga" i de dåliga lokalerna i Kristineberg medan vi allianspartier ville hitta en ny lösning för hälsocentralen i helt nybyggda lokaler. Vi ansåg nämligen att det är bättre att göra allt riktigt från grunden och få en långsiktig och hållbar lösning.

I dagens upplaga av Östran/Nyheterna gör nu ansvarigt landstingsråd, Jessica Rydell (MP), en oväntad kovändning. Hon öppnar nu nämligen upp för möjligheten att bygga helt nytt. Tydligen har verkligen i sista stund kommit ifatt även den rödgröna landstingsmajoriteten. Jag vill gratulera till uppvaknandet och bara säga: Vad var det vi sa! Men varför behövde det ta sån tid att komma till insikt?

Etiketter: , ,


fredag, mars 02, 2012

 

En dag i verkligheten

Igår hade jag och ett antal politiker en heldag i verkligheten. Det handlade om familjer med ett eller flera barn med flerfunktionshinder. Vi fick vara med hemma, i skolan, i vården och på ett korttidsboende. På nytt blev vi påminda om att det ofta finns en bristande helhetssyn från olika inblandade myndigheter vilket ofta gör att den enskilde, i det här fallet barn med funktionsnedsättning och deras familjer, kommer i kläm. Allt för ofta utgår biståndsprövningar utifrån ett myndighetsperspektiv istället för det individuella behovet. Det handlar inte alltid om bristande ekonomiska resurser utan ofta om stelbent byråkratiskt tänkande hos Försäkringskassan, kommunerna och landstinget. Ansvaret för bostadsanpassning, avlastning, habilitering, hjälpmedel och personlig assistens ligger t ex utspritt på olika huvudmän. Någon egentlig samordning och ansvar för helheten finns inte vilket försvårar kontakterna för de anhöriga. Det hela blir en djungel där man lätt tappar sugen och ger upp. Från samhällets sida måste vi ta ett gemensamt ansvar för dessa utsatta barn och deras familjer. Ofta glömmer vi t ex de syskon som finns i familjerna och som också behöver uppmärksamhet. Därför är det viktigt att möjligheterna till avlastning i form av korttidsboende utvecklas.

En av de anhöriga sa i samband med studiedagen: "De (politikerna) får en inblick men de kan inte förstå hur det är". Det kunde inte sagts bättre. Vi kan aldrig föreställa oss dessa familjers ständiga kamp, t ex för en ramp vid trappan vid ingången till huset. Det vi däremot kan göra är att ta med oss frågorna oavsett var vi verkar. Vi måste få till en bättre samordning. Det är vi skyldiga. Det får inte bara bli tomma ord i fotoblixtarnas sken. En dag i verkligheten är alltid bättre än en dag vid sammanträdesbordet.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]