torsdag, december 22, 2011

 

Vart tog den jämställda vården vägen?

Egentligen skulle det inte år 2011 behöva påpekas att kvinnor och män ska ha hälso- och sjukvård på lika villkor. Det borde vara en självklarhet. Ändå visar färsk statistik att det fortfarande finns stora skillnader. Dagens Samhälle (nr 42:2011) har rankat svensk sjukvård ur ett jämställdhetsperspektiv. Där presenterades en rangordning över landets landsting och regioner, baserad på SKL:s rapport ”Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården”. Tyvärr hamnar Landstinget i Kalmar län i bottenskiktet - på plats 17 av 21. Av de sex olika områden som jämförs utmärker sig vårt landsting särskilt negativt inom graviditet, förlossning och nyfödda, diabetesvård, cancer samt hjärtsjukvård. Bottennoteringarna rimmar illa med vad som sades från den politiska majoriteten i t ex budgetdebatten. Där talade de rödgröna mycket och gärna om vård på lika villkor. Verkligheten ser dock annorlunda ut och det finns knappast någon anledning att slå sig för bröstet.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Ändå visar flera undersökningar på skillnader i bemötande och vård beroende på om man är kvinna eller man. Detta är förstås oacceptabelt. Orsakerna till denna diskriminering finns till stor del att hitta i omedvetna attityder i bemötande och omhändertagande av kvinnor. Könsskillnaderna inom vården kan vara svåra att upptäcka men kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde. Jämställd vård innebär att män och kvinnor får den vård de behöver. Det betyder att kvinnor och män ibland ska ha samma vård men ibland också olika vård - men den ska alltid ges på lika villkor.

Under den förra alliansstyrda mandatperioden påbörjades arbetet med att ta fram en projektplan för Jämställd vård i Kalmar län. Syftet var att synliggöra, medvetandegöra och analysera mäns och kvinnors olika villkor i vården. All verksamhet i landstinget måste kännetecknas av ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Det innebär bl a att vi måste öka medvetenheten om jämställd vård hos vår personal och inte minst hos de chefer som ska engagera och entusiasmera personalen i sitt arbete. Arbetet har också handlat om att ta fram könsuppdelad statistik och genomföra genusanalyser. Det har också införts uppdelad statistik på många håll. Vi vet alltså hur det ser ut men nu måste nästa steg tas.

Det finns ingen snabb eller enkel lösning för att nå en jämställd vård. Det är ett ständigt pågående arbete att öka kunskap samt förändra attityder och värderingar. Inför 2012 måste det vara en tydlig ambition att återuppta arbetet för att nå en jämställd vård. Det räcker inte att som den rödgröna majoriteten prata om det. Det krävs också handling för att vi ska få en vård på lika villkor.

Etiketter: ,


Kommentarer:
Jag har haft, tyvärr, ett återkommande behov av sjukvård.
Skillnaden som jag sett det är att kvinnor får ett bättre bemötande än män och att det ställs större krav på män. Det går inte ihop med din feministiska genusattityd men så är den också ovetenskaplig.
 
Det finns en mängd undersökningar och därmed statistik som pekar på att vården och bemötandet skiljer sig om man är man eller kvinna. Det handlar t ex om hjärtsjukvård och hur länge man får vänta på ambulans. Oavsett om man är man eller kvinna så ska man ha rätt till likvärdig vård. Du får gärna kontakta mig för att ge exempel på hur du blivit illa bemött. Då kan jag arbeta för att förändra.
 
Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]