lördag, december 31, 2011

 Vill bara härmed tillönska alla ett gott slut på det gamla året med förhoppningar om ett riktigt GOTT NYTT ÅR! Hoppas det nya året blir det bästa för ditt liv och dina anhöriga. Glöm bara inte att det till stora delar är du själv som avgör vad du fyller det med. Upptäckte även att detta är mitt tusende inlägg här på bloggen så det finns dubbel anledning att fira :-)

Etiketter: ,


fredag, december 30, 2011

 

Frågor till Jessica Rydell

Diskussionen om avvecklingen av de resterande distriktssköterskefilialerna i länet fortsätter. I olika tidningsartiklar och radioinslag lämnar ansvarigt landstingsråd, Jessica Rydell (MP), märkliga och motsägelsefulla besked. Att avvecklingen skulle vara en direkt följd av hemsjukvårdsväxlingen och genomförandet av Hälsoval stämmer inte. Där far Rydell med direkta osanningar och gör ett klumpigt försök att gömma sig undan sitt ansvar. Hemsjukvården omfattar inte direkt de patienter som besökt distriktssköterskefilialerna. De har inte per automatik rätt till hemsjukvård och riskerar nu att få en klar försämring i sin vård. Inte heller i samband med införandet av Hälsovalet har någon avveckling av filialerna nämnts. Det är rena efterkonstruktioner.

Både patienter, intresseorganisationer och kommuner är ”tagna på sängen” av förändringen. Beslutet om nedläggning lär ha tagits på tjänstemannanivå så sent som den 15 december och informationen har varit minst sagt bristfällig. Som oppositionspolitiker har vi inte fått veta något. Att som Rydell nu i efterhand konstruera en historik är tramsigt. Hon måste själv ta ansvaret som den ytterst ansvariga politiker hon är. Som oppositionspolitiker och medborgarföreträdare vill jag därför ha svar på följande frågor: Hur länge har hon känt till nedläggningen vid de nio filialerna? På vilket sätt har Jessica varit delaktig i beslutsprocessen? Vilka dokument vid hemsjukvårdsväxlingen eller införandet av Hälsoval
skulle ligga till grund för de avvecklingar som nu sker? Nu vill jag veta sanningen och se alla korten på bordet. Några undanflykter duger inte längre!

Här finns några aktuella länkar där du kan läsa mer. Fortsättning lär följa.

http://www.ostran.se/nyheter/kalmar/alliansen_upproerd_och_kraever_att_beslutsunderlaget_visas

http://www.barometern.se/nyheter/oland/(3092504).gm

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=4884563

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=4881347

Etiketter: , ,


onsdag, december 28, 2011

 

Fortsatt rödgrönt smusslande i landstinget

Av en ren tillfällighet upptäcktes idag ett nytt rödgrönt smusslande i Landstinget i Kalmar län. Från nyår stängs nämligen de nio kvarvarande distriktssköterskemottagningarna i Degerhamn, Orrefors, Ålem, Fliseryd, Ruda, Fågelfors, Kristdala, Edsbruk och Loftahammar. Tillvägagångssättet är det samma som när landstinget för några år sedan avvecklade övriga mottagningar som bedrevs utanför hälsocentralerna. Då föregicks beslutet också av mörkläggning där man dessutom inte kunde presentera något beslutsunderlag. Allt skedde även då med den rödgröna majoritetens goda minne och godkännande. Ingen information gavs heller då i förväg vare sig till allmänheten eller oss i oppositionen. Det är mycket anmärkningsvärt.

I skuggan av jul- och nyårshelgen avvecklas alltså dessa verksamheter och tillgången till vård för särskilt äldre utanför de större tätorterna försämras avsevärt. Tyvärr kom inte avslöjandet om nedläggning som någon total överraskning. Vi känner vid det här laget igen vänstermajoritetens tillvägagångssätt där brister i besluts- och informationsprocesser mer tillhör regel än undantag. Den rödgröna majoriteten i landstinget har mycket att förklara och det ska man också få göra. Vi har fått ett se ett nytt exempel på bristerna i de rödgrönas demokratisyn som allt mer kännetecknas av mörkläggning och smussel.

Etiketter: , ,


torsdag, december 22, 2011

 

Vart tog den jämställda vården vägen?

Egentligen skulle det inte år 2011 behöva påpekas att kvinnor och män ska ha hälso- och sjukvård på lika villkor. Det borde vara en självklarhet. Ändå visar färsk statistik att det fortfarande finns stora skillnader. Dagens Samhälle (nr 42:2011) har rankat svensk sjukvård ur ett jämställdhetsperspektiv. Där presenterades en rangordning över landets landsting och regioner, baserad på SKL:s rapport ”Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården”. Tyvärr hamnar Landstinget i Kalmar län i bottenskiktet - på plats 17 av 21. Av de sex olika områden som jämförs utmärker sig vårt landsting särskilt negativt inom graviditet, förlossning och nyfödda, diabetesvård, cancer samt hjärtsjukvård. Bottennoteringarna rimmar illa med vad som sades från den politiska majoriteten i t ex budgetdebatten. Där talade de rödgröna mycket och gärna om vård på lika villkor. Verkligheten ser dock annorlunda ut och det finns knappast någon anledning att slå sig för bröstet.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Ändå visar flera undersökningar på skillnader i bemötande och vård beroende på om man är kvinna eller man. Detta är förstås oacceptabelt. Orsakerna till denna diskriminering finns till stor del att hitta i omedvetna attityder i bemötande och omhändertagande av kvinnor. Könsskillnaderna inom vården kan vara svåra att upptäcka men kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde. Jämställd vård innebär att män och kvinnor får den vård de behöver. Det betyder att kvinnor och män ibland ska ha samma vård men ibland också olika vård - men den ska alltid ges på lika villkor.

Under den förra alliansstyrda mandatperioden påbörjades arbetet med att ta fram en projektplan för Jämställd vård i Kalmar län. Syftet var att synliggöra, medvetandegöra och analysera mäns och kvinnors olika villkor i vården. All verksamhet i landstinget måste kännetecknas av ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Det innebär bl a att vi måste öka medvetenheten om jämställd vård hos vår personal och inte minst hos de chefer som ska engagera och entusiasmera personalen i sitt arbete. Arbetet har också handlat om att ta fram könsuppdelad statistik och genomföra genusanalyser. Det har också införts uppdelad statistik på många håll. Vi vet alltså hur det ser ut men nu måste nästa steg tas.

Det finns ingen snabb eller enkel lösning för att nå en jämställd vård. Det är ett ständigt pågående arbete att öka kunskap samt förändra attityder och värderingar. Inför 2012 måste det vara en tydlig ambition att återuppta arbetet för att nå en jämställd vård. Det räcker inte att som den rödgröna majoriteten prata om det. Det krävs också handling för att vi ska få en vård på lika villkor.

Etiketter: ,


tisdag, december 20, 2011

 

Årets evighetsmaskiner

I mycket av det jag skrivit här på bloggen men även sagt i t ex landstingsfullmäktige har det funnits ett återkommande begrepp - nämligen evighetsmaskin. Så därför presenterar jag min topp-trelista över landstingspolitikens egna evighetsnaskiner:

3. Barn- och Ungdomspsykiatrins undervisningslokaler i Kalmar.
Här har den rödgröna landstingsmajoriteten lyckats uppvisa en enastående oförmåga i handlingskraft och ansvarstagande. Löftena har under flera år avlöst varandra och förhoppningarna har ömsom tänts, ömsom släckts hos patienter och medborgare. Hur var det Håkan Juholt sa i något av årets tal? "Löftena kunna ej svika." Pyttsan!

2. Utredningen om Unga Vuxna
Psykiatriförvaltningens egen utredning om Unga Vuxna har nu ansvarigt landstingsråd Linda Fleetwood (V) hänvisat till i över ett års tid men ingen har sett den. Under tiden utredningen pågår håller verksamheten på att montera ned sig själv. Barn och ungdomar missunnas det lättillgängliga stöd som verksamheten var tänkt att ge. Samtidigt ökar trycket på den slutna barn- och ungdomspsykiatrin. Är det konstigt?

1. Regionfrågan
Vinnaren är självklar och svårslagen. Här har vi tidernas evighetsmaskin. Med stor sannolikhet kommer den att toppa listan även 2012, 2013, 2014, 2015 ..... Regionfrågan tar mycket kraft från vardagasfrågorna inom politiken och fortfarande vet vi inte om den ger något resultat. Kommer vi fram till en lösning för Kalmar län? Kommer utredaren Mats Sjöstrand och regeringen att våga sätta ner foten? Fortsättning följer.

Etiketter:


lördag, december 17, 2011

 

BUP-skolans lokaler - en never ending story?

I fredagens Barometern framgår att Barn- och Ungdomspsykiatrins skolverksamhet ännu inte kunnat flytta in i de nya utlovade lokalerna i Kalmar. Detta trots upprepade löften från den rödgröna majoriteten med det ansvariga landstingsrådet Linda Fleetwood (V) i spetsen. Det är verkligen inga positiva signaler som den rödgröna majoriteten i landstinget skickar ut till barnen och medarbetarna på BUP-skolan när man ständigt sviker sina löften. Jag förstår om elever och personal känner att man inte prioriteras. Så får det inte vara.

Jag har under en längre tid kritiserat den rödgröna landstingsmajoriteten för passivitet i frågan. Under hösten kom så beskedet att nya lokaler skulle stå klara före jul. Det var bara vissa mindre detaljer som skulle lösas före inflyttning. En av dem var att ordna en reservutgång. Men återigen har inflyttningen skjutits på framtiden och löftet brutits, detta trots att majoriteten i landstingsplanen bl a skrev att ”barn och unga är en särskilt viktig grupp i samhället och de ska ha bästa möjliga vård”.

Det hela börjar påminna om en fars, men egentligen är det en tragedi. Lösningen på barn och ungdomars psykiska ohälsa kan inte vara att vänta på att de ska bli vuxna. Det håller inte! Politiker och tjänstemän måste ta barn och ungdomar på allvar, särskilt grupper med stora behov av vård och stöd. Frågan om en reservutgång i de nya lokalerna får inte bli en ”smitväg” för ansvariga rödgröna politiker. Nu måste alla ta problemen på allvar och inte bara snacka.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]