tisdag, augusti 23, 2011

 

Att vara besviken räcker inte

Idag kommenterade det ansvariga landstingsrådet för psykiatri, Linda Fleetwood (V), det faktum att BUP-skolan i Kalmar fortfarande bedriver sin verksamhet i undermåliga källarlokaler. "Jag är väldigt besviken över att det blivit så här", säger Linda. Som ansvarigt landstingsråd i majoritetsställning räcker det inte med att vara besviken, man måste ta ansvar. Tyvärr finns inte artikeln på nätet men trots eviga löften under ett antal år är frågan om nya lokaler ännu inte löst. Som vanligt ägnar sig majoriteten hellre åt att åka runt i landet och ta emot besök för att berätta för andra om det som fungerar. Inom de områden där det finns problem lämnas istället både patienter och personal i sticket. Det är en mycket märklig ledarstil.

Etiketter: , ,


måndag, augusti 22, 2011

 

Ny handlingsförlamning inom psykiatrin

Att skollokalerna inom barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar är under all kritik har varit känt i flera år. Vid flera tillfällen har också den rödgröna landstingsmajoriteten lovat att lösa problemet. Redan för två och ett halvt år sedan ställde jag för första gången frågan till det dåvarande ansvariga landstingsrådet Lena Segerberg (S). Hennes besked var tydligt. Lokalproblemet skulle lösas omgående. Jag har ställt samma fråga till det nuvarande ansvariga landstingsrådet Linda Fleetwood (V) och fått samma svar. Ändå har inget hänt. Det är skamligt att behandla utsatta barn på det här nonchalanta sättet.

Barn- och ungdomspsykiatrins skola är placerad i mörka källarlokaler med dålig ventilation i en miljö som knappast är lämplig för undervisning. Sedan december förra året har det funnits lediga lokaler en trappa upp men ingenting har hänt. Handlingsförlamningen från vänstermajoriteten verkar total. Behovet har funnits länge och en lösning borde gå att nå. Inom andra områden har det gått att skaffa lokaler men för de mest utsatta barnen och ungdomarna verkar det omöjligt. Vilka andra verksamheter som skulle ha behandlats på det här sättet? Nu måste problemet lösas. Långbänken måste äntligen få ett slut.

Etiketter: , , ,


lördag, augusti 20, 2011

 

Engagera dig

Nedanstående insändare är införd i dagens Östra Småland

Vi får aldrig skrämmas till tystnad

Terrordåden som vårt grannland Norge utsatts för är så fruktansvärda att det är svårt att ta in. Många är vi som känner förtvivlan, sorg och hjälplöshet. En kallblodig massaker på ungdomar som engagerat sig i arbetet för en bättre värld och en bilbomb i centrala Oslo var inte bara fruktansvärda våldsbrott. De var även allvarliga angrepp på vår demokrati. En attentatsman försökte tysta den yttrande- och föreningsfrihet som vi i vår del av världen tagit som en självklarhet. I denna stund kan bara en uppmaning gälla: Engagera dig för frihet, öppenhet, tolerans, humanitet och demokratiska rättigheter. Det kan ske på olika sätt. Du kan gå med i ett politiskt parti eller en intresseorganisation som arbetar för och delar dessa värderingar. Det viktigaste är att vi visar att vi inte kan skrämmas till tystnad. Vi får inte ta demokrati och yttrandefrihet för given utan måste ta kampen varje dag. Just nu är det viktigare än någonsin. Vi måste bekämpa terror, trångsynthet och det obegripliga hatet och se till att de ljusa och goda krafterna segrar. Det kan vi göra tillsammans och det är den enda vägen framåt.
Etiketter: , ,


 

Flytta ansvar för vård närmare medborgaren

Nedanstående debattartikel publicerades i gårdagens Barometern-OT

Samverkan – en utmaning för bättre vård

Hälso- och sjukvård är en välfärdsfråga som alltid engagerat mig som socialliberal och folkpartist. Hur kan jag som landstingspolitiker bidra till att skapa förutsättningar för en verksamhet med bästa kvalitet, hög tillgänglighet och god patientsäkerhet? Målen delar jag med de flesta andra förtroendevalda oavsett parti men vägen dit ser ofta olika ut. För min del handlar det om att fokusera på helheten och den vård- och omsorgskedja som pågår under hela livet.

Patientens väg genom vården ska präglas av en obruten vårdkedja där olika delar naturligt hakar i varandra och skapar en helhet. För medborgaren får inte olika huvudmannaskap (t ex stat, landsting och kommun) vara hinder för att få en god hälso- och sjukvård. Det är därför viktigt att alla inblandade parter samverkar för att göra vårdkedjan så stark som möjligt. Arbetet börjar redan med att skapa goda villkor för barn och ungdomar och sträcker sig sedan hela vägen in i en trygg ålderdom.

Vi politiker måste ge våra verksamheter förutsättningar att få denna samverkan att fungera annars måste vi organisera arbetet annorlunda. En dåligt genomtänkt struktur får aldrig gå ut över brukarna eller patienterna. Det är också där, i bristen på samverkan, som vi ofta har grunden till många av de nyhetsartiklar om olika missförhållanden som upprör oss mest som läsare. Behovet av ökad samverkan är därför en av framtidens största utmaningar för oss politiker i landsting och kommuner. Men det gäller men även andra aktörer i samhället, som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Just nu pågår en intensiv debatt om en framtida regionindelning. Som vanlig framkallar frågor om gränsdragningar och geografiska indelningar starka reaktioner och debatt. Det är bra eftersom det utgör grunden i ett demokratiskt samhälle. En del åsikter styrs av fakta medan andra består av känslor. För många handlar det om identitet och samhörighet. Samtidigt är det viktigt att vi tittar på de grundläggande motiven till en regionbildning. Jag menar att samverkansfrågorna kommer bli ännu viktigare i de nya regionerna. Hur utvidgar vi nuvarande arbetsmarknadsområden? Hur utvecklar vi vår infrastruktur och med vilka är det viktigt att ha goda kommunikationer? Hur skapar vi en ändamålsenlig hälso- och sjukvård i ett större geografiskt område? Allt handlar om hur vi bäst skapar förutsättningar för tillväxt och hur vi inom olika verksamheter kan ge bästa möjliga service till våra medborgare.

Oavsett vilken geografisk indelning det till blir bör vi ta chansen att vända på alla stenar och fråga oss hur vi kan ändra ansvarfördelning och arbetssätt inför framtiden just utifrån tanken att ge våra medborgare bästa möjliga service. Samtidigt gäller det att använda de samlade resurserna som finns så effektivt som möjligt. Bildandet av större regioner innebär nämligen att mycket av beslutsfattandet riskerar att koncentreras rent geografiskt.

För att behålla närheten mellan beslutsfattare, verksamhet och allmänhet kan mycket ansvar föras över till den primärkommunala nivån. Det kan exempelvis handla om primärvård och delar av psykiatrin som just nu ligger under landstinget, eller det som ofta kallas närsjukvård. Enligt min mening kan det ge bättre förutsättningar för en helhetssyn på individen. Om beslutsfattande, resurser och samlad kompetens finns nära patienten ökar också möjligheten att lösa mer komplicerade situationer, exempelvis där det förekommer både social problematik och en komplicerad sjukdomsbild. Samtidigt ökar möjligheten för den enskilde att påverka och demokratin stärks.

För oss folkpartister är begrepp som fungerande vårdkedjor, helhetslösningar med patientfokus och trygghet i kontakterna med hälso- och sjukvården grundläggande värderingar och inte bara tomma ord. Samhällets ansvar slutar inte vid sjukhusutgången. Vi kommer även i fortsättningen att gå i spetsen för dessa frågor. Samverkan, ökade möjligheter att påverka och större delaktighet i beslutsprocessen är vägar att nå målen

Etiketter: , , ,


fredag, augusti 19, 2011

 

Vem skyller vänstermajoriteten på nu?

Enligt en nyligen publicerad undersökning från Socialstyrelsen ökar antalet självmord bland patienter inom vården. Alla självmord som inträffar under pågående vård, eller fyra veckor därefter, måste anmälas enlig Lex Maria. Siffrorna från Socialstyrelsen visar nu att anmälningarna blir allt fler. Enligt statistiken ökade antalet anmälningar från 468 år 2007 till 599 förra året. De flesta kommer från psykiatriska kliniker. Även primärvård och äldrevård förekommer flitigt i statistiken.

Det här problemet tog jag upp i en interpellation redan 2008 till det dåvarande landstingsrådet Johnny Petersson. Frågorna handlade bl a om vilket stöd hälso- och sjukvården kan ge patienter som visar ökad självmordsrisk. Redan då fanns det rapporter om att antalet självmord ökat. Svaret då var undvikande och ett flertal vänsterpartister äntrade nonchalant talarstolen för att bara berätta att allt var regeringens fel. Notera då att Landstinget i Kalmar län varit rödgrönt med vänsterpartister i ledningen under ett flertal år. Det ska bli intressant att se hur vänstermajoriteten reagerar nu. Vem skyller man på den här gången?

Etiketter: ,


lördag, augusti 13, 2011

 

ST-modell kan lösa bristen på specialistsjuksköterskor

Denna artikel finns i dagens Västervikstidningen och behandlar några förslag om hur Landstingsalliansen vill lösa bristen på specialistsjuksköterskor i länet. Det finns mer att läsa i tidningsupplagan.

Etiketter:


torsdag, augusti 11, 2011

 

Kunskap och vidareutbildning ska stimuleras

I en artikel i Västervikstidningen beskrivs bristen på specialistutbildade sjuksköterskor på Västerviks sjukhus. Bristen finns inom flera verksamheter på sjukhuset och är känd även på politiskt håll. Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är nationell och har flera orsaker. En är att löneskillnaden på många håll är för liten mellan en specialist- och grundutbildad sjuksköterska. ”Moroten” för att genomgå en specialistutbildning är därmed för liten. En annan orsak är villkoren vid själva utbildningen till specialistsjuksköterska. Vårt landsting är förhållandevis generös med de ekonomiska medlen men det finns ytterligare förslag att pröva.

På statlig nivå har man t ex beslutat att skjuta på införandet av en så kallad ST-modell vid utbildning av sjuksköterskor. ST-modellen finns redan nu för läkare och innebär att man skulle som grundutbildad sjuksköterska skulle få sin specialistutbildning helt betald inom ramen för sin anställning. Från Landstingsalliansens sida har vi föreslagit att Landstinget i Kalmar län skulle bli ett försökslän för att pröva en ST-modell för utbildning av specialistsjuksköterskor. Det skulle sannolikt underlätta rekryteringen och stimulera fler att ta steget till att bli specialistsjuksköterska. Någon respons från centralt håll har vi dock ännu inte fått. Det är viktigt att kunskap ska löna sig och stimuleras på olika sätt. Även om åtgärder redan nu görs i vårt landsting måste vi som arbetsgivare bättra oss. Det är inte minst bristen på specialistsjuksköterskor i Västervik ett bevis på.

Etiketter: , ,


tisdag, augusti 09, 2011

 

Tåget avgår mot.....?

Beskedet om att Vänsterpartiets ledare Lars Ohly avgår kom knappast som en överraskning. Frågan var när det skulle ske. Jag tycker oftast inte likadant som Ohly men jag måste ändå framföra min uppskattning till honom som person. Kommunistkopplingar och Nackahistorier har förföljt honom men jag har alltid uppfattat honom som en mycket sympatisk och trevlig människa. I politiken måste vi nämligen alltid lära oss att skilja på sak och person och jag vet att vissa haft svårt att göra det när det handlat om Lars Ohly. Lycka till i framtiden Lars!

Etiketter: ,


 

Rödgrönt hyckleri

År 2009 höjde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Landstinget i Kalmar län en mängd patientavgifter och egenavgifter för hjälpmedel. Efter dessa höjningar har vårt landsting i flera fall landets högsta avgifter. Inför beslutet krävde Alliansen i landstinget att en konsekvensanalys skulle göras, men majoriteten vägrade. Höjningarna slog hårt mot utsatta grupper, som exempelvis multisjuka äldre och människor med kroniska sjukdomar. Reumatiker i behov av ortopediska skor och hörapparater är ett exempel. Den rödgröna majoriteten tvingades sedermera dra tillbaka delar av sina avgiftshöjningar.

Nu kräver samma majoritet just en konsekvensanalys av Socialdepartementets förslag kring förändringar i högkostnadsskyddet. Förslaget innebär att högkostnadsskyddet för öppna sjukvårdsbesök höjs från 900 till 1 100 kr och för läkemedel från 1 800 till 2 200 kr. Högkostnadsskyddet för besök i öppenvård har varit oförändrat sedan 1997 och för läkemedel sedan 1999 och den höjning som föreslås motsvarar den allmänna prisutveckling som skett under dessa år. Förändringarna ligger på 22% för både besök och läkemedel. Under samma tidsperiod har de vanligaste patientavgifterna i Landstinget i Kalmar län fördubblats.

Hyckleriet är totalt. De kräver konsekvensanalyser av andra, medan de själva vägrat genomföra dessa. De vill politisera förändringarna av högkostnadsskyddet och smutskasta Alliansregeringen, men ser inte bjälken i det egna ögat. Alliansen i landstinget krävde en konsekvensanalys 2009 och vi kräver en 2011. Vi är konsekventa i vår politik i att förändringar som berör patienternas ekonomi måste ske med försiktighet. Vi ställer inte olika krav på beslutsunderlagen beroende på om de kommer från landsting eller riksdag.

Etiketter: ,


onsdag, augusti 03, 2011

 

Frustration kring patienträttigheter

Idag uppmärksammar Barometern-OT fallet med en 16-åring som varit svårt sjuk i arton månader och den frustration som en förälder kan uppleva över att barnet inte får vård. Samtidigt publicerar tidningen även klinikchefens syn på ärendet. Fallet visar bl a vikten av en fungerande dialog mellan patient, anhörig och vårdpersonal. Det handlar mycket om hur man upplever den vård och behandling som ges och hur delaktig man som patient och anhörig känner sig. Här finns fortfarande en del att förbättra i landstingets olika verksamheter. Som politiker är det annars omöjligt att uttala sig om vad som gått snett i ett enskilt patientfall. Det varken ska eller bör vi göra. Det är däremot viktigt att vi tar del av hur patienter och anhöriga upplevelser olika vårdsituationer.

Självklart har man alltid som förälder en vilja att barnen ska få bästa möjliga och snabbaste vård.
Det måste alltid vara vår strävan även i landstinget. Jag förstår pappans frustration och hjälplöshet, en känsla som oftast delas även av vårdpersonalen. Det är viktigt att så snabbt som möjligt erbjuda patienten specialistvård men först måste man ta reda på veta vad som hänt och sätta rätt diagnos. De olika former av garantier som just nu tas fram inom hälso- och sjukvården är positiva och stärker patientens rättigheter men samtidigt kan det leda till förvirring. Regelverket innebär nämligen en garanti att få vård - inte att bli frisk.

Jag har under dagen fått frågor om hur mycket en anställd inom vården kan uttala sig om i tidningen. Alla medarbetare har självklart rätt till en egen uppfattning och att uttrycka den så länge man inte bryter mot patientsekretessen och går in och kommenterar enskilda patientärenden. Det här och liknande fall är vad jag förstår gränsfall och då bör man alltid vara ytterst försiktig. Här har självklart även media ett ansvar. Det kan dock finnas anledning att titta närmare på denna svåra fråga för landstingets sjukvårdsledning inför framtiden.

Etiketter: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]