söndag, mars 27, 2011

 

Vart ska s-pamparna ta vägen?

Så är då snart den helg när socialdemokratin fick stå i centrum för allt intresse över. Håkan Juholt blev vald till ny partiordförande utan några motförslag. Tydligen hade man manat till ordning i partiet för att visa på den enighet man hoppas nå i sin framtida politik. Några missnöjda röster hördes ändå typ: "nästa gång vill vi medelmmar vara med och ta fram med vem ska nomineras". Jag förstår den åsikten mycket väl. Håkan Juholts programförklaring var heller inte imponerande. Talet var fullt av floskler i sann sosseanda och eventuella nyheter lyste med sin frånvaro. Att färdriktningen är vänsterut är uppenbart. Frågan är bara hur man då ska kunna plocka alliansröster. Det bör snarare vara Vänsterpartiet som bör känna en oro. Socialdemokraterna visar med all önskvärdhet dessutom att man fortfarande anser sig vara det statsbärande partiet. Håkan uppehöll sig kring begreppet social demokrati men ju längre han talade ju mer gled betoningen över från social demokrati till socialdemokrati. I allt tal om förbättrad välfärd skymtar syftet ändå fram hela tiden. Det är inte människors välfärd som är målet utan socialdemokratin i sig. Juholts inbjudan till ett antal fackliga organisationer att diskutera en framtida pensionsöverenskommelse avvisades bestämt men vänligt. Facken ville i så fall även ha med regeringspartierna vid samtalen vilket väl vore rimligt. Men sossarnas övertro på sin egen betydelse är fortsatt stor. Den nya partisekreteraren Carin Jämtin talade idag på kongressen och lovade bl a att partiet skulle bli mer ödmjukt i sin framtoning. Det låter i mina öron närmast som ett omöjligt uppdrag för var ska då alla de nuvarande sossepamparna i kommuner och landstings ta vägen?

Etiketter: , , ,


torsdag, mars 24, 2011

 

Fortsatt långbänk kring Unga Vuxna

Den rödgröna landstingsmajoriteten gör allt för att skjuta på starten av Unga Vuxna i Kalmar. Unga Vuxna är en verksamhet som ska täcka upp det glapp som finns inom den lättare psykiatrin mellan barn och ungdomar samt vuxna (ålder 16-24 år). Behovet är stort och kommunen väntar på klartecken men ändå avvaktar vänstermajoriteten i landstinget. Frågan som infinner sig är förstås om det finns en riktig vilja att införa verksamheten alls. Vid dagens landstingsstyrelse behandlades en skrivelse från Landstingsalliansen där vi ville ge landstinget i uppdrag att snarast få till en överenskommelse med kommunen så att verksamheten i Kalmar kan starta under året. Men svaret var nej! Majoriteten skjuter hela behandlingen av ärendet till hösten medan ungdomar inte får den hjälp de behöver. Vem sa något om att sätta patienten i centrum?

Inte heller patienter med behov av PCI (ballongsprängning vid hjärtinfarkter) prioriteras särskilt högt. Trots att den nuvarande utrustningen körs på övertid med risk för driftsstörningar så skjuter de rödgröna på det formella beslutet. Först i budgetbehandlingen för 2012-2014 ska inköp av ytterligare ett laboratorium behandlas. Alliansen ville med tanke på det stora behovet och landstingets goda ekonomi tidigarelägga investeringen. Men svaret var på nytt nej. Ytterligare en patientgrupp får vänta och risken för att den nuvarande utrustningen ger upp är överhängande. Vad gör vi då med de patienter som är i behov av akut hjälp?

Etiketter: , ,


onsdag, mars 16, 2011

 

Varför avvakta med viktig hjärtsjukvård?

Alliansen vill säkra en tillgänglig och driftssäker PCI-verksamhet!

Under tisdagen sammanträdde landstingsstyrelsens arbetsutskott. Ett av ärendena på listan handlade om PCI-verksamheten (pacemakerverksamhet och verksamhet med ballongsprängning av förträngda hjärtkärl). Utredningen visar t ex att befintligt laboratorium på länssjukhuset i Kalmar inte är byggt för att möta de krav som verksamheten ställer.

Vid en debatt som Hjärt- och Lungsjukas förening arrangerade lovade majoriteten att påskynda arbetet med att modernisera och utöka denna verksamhet. Med tanke på att majoriteten föreslagit att hänskjuta detta till 2012 så gör man precis tvärtom och försenar istället hela processen. Investeringskostnaderna det handlar om är sammanlagt 27 mkr. Dessa pengar skulle innebära att det laboratorium som finns idag skulle få en ordentlig upprustning, men det skulle också innebära att vi kan utrusta ett nytt laboratorium. En sådan upphandling bör inledas redan i år.

Med tanke på landstingets stora överskott 2010 på 225 mkr så finns det resurser. Därför är det mycket märkligt att majoriteten väljer att skjuta satsningen på framtiden och samtidigt bryter det löfte man har givit patienterna. Nu äventyrar majoriteten en tillgänglig och driftssäker PCI-verksamhet för denna patientgrupp. Det är obegripligt varför man inte agerar nu när man vet att utrustningen redan går på övertid. Det är fullt möjligt att genomföra sastningen tidigare.

Etiketter: , ,


torsdag, mars 10, 2011

 

Juholt - resultatet av sossarnas ledarkris

Idag presenterade socialdemokraternas valberedning sitt förslag till ny partiordförande. Tärningen föll på Håkan Juholt från Oskarshamn. Juholts namn till posten lanserades tidigt men jag måste erkänna att jag då såg det mest som ett PR-trick från hans egen sida. Han var ju annars en av de personer som var mest aktiva i arbetet med att få bort Mona Sahlin från partiledarposten. Nu förstår jag varför. Syftet var dubbelbottnat. Jag känner inte Håkan särskilt bra själv. Vi har bara stött på varandra vid ett fåtal tillfällen. Han har då givit ett mycket trevligt intryck på mig. Jag har dock mest uppfattat honom som en partiarbetare som mer arbetat internt än utåtriktat och för den stora massan är han därför ett okänt namn. Med all respekt är utnämningen av Håkan Juholt att se som ett resultat av ledarkrisen inom socialdemokratin. De personer som hade ett brett förtroende ställde inte upp och någon jämförde Håkan Juholts triumf med den när australiensaren Steven Bradbury mirakulöst vann OS-guld på shorttrack i Salt Lake 2002. Då föll de mer namnkunniga konkurrenterna som käglor kring Bradbury på väg mot guldet.

Socialdemokraterna har varit helt tydliga med att Håkan Juholt ska ses som den partiledare som åter ska ena partiet och få det på rätt väg. Några större ambitioner att se Juholt som en statsminister verkar däremot inte finnas. Så där har vi det igen. Hans styrka är att arbeta internt - inte utåt. Hur det blir vet vi förstås inte förrän efteråt. Jag tror inte att nålsögat i form av en partikongress, drygt två veckor framåt, kommer bli helt enkelt att passera. Även om socialdemokraternas valberedning förefaller vara enig så kommer det säkert att finnas konkurrenter på kongressen. Men självklart gläds jag med Håkan Juholt denna dag. Håkan Juholt - politikens egen Steven Bradbury.

Etiketter: , ,


söndag, mars 06, 2011

 

Fortsätt profilera Oskarshamns sjukhus

Kalmar län och dess hälso- och sjukvård står inför förändringar. Inför en kommande regionalisering är det viktigt att varje sjukhus och varje vårdenhet kan uppvisa en funktionell, effektiv och kvalitativ verksamhet. De som inte klarar av att anpassa sig kommer i längden bli föremål för diskussioner om stora förändringar och i värsta fall avveckling. Därför vill Folkpartiet liberalerna tydligt ta ställning för fortsatt utveckling av Oskarshamns sjukhus. Vi kan aldrig ha det största sjukhuset, och vi kan aldrig göra allt, men vi kan definitivt vara bäst inom ett färre antal områden.

Flera viktiga satsningar har redan påbörjats. Aortascreeningen för att upptäcka och därmed förebygga bristningar i kroppspulsådern utförs i Oskarshamn och blir en spjutspets i sjukhusets verksamhet och en viktig del i dess utveckling. Nyligen investerades i ny apparatur för behandling av njursten vid Oskarshamns sjukhus, dit länets patienter kommer skickas. Sedan tidigare specialiserar sig sjukhuset också inom elektiv ortopedisk kirurgi.

Folkpartiet vill fortsätta utveckla och specialisera Oskarshamns sjukhus. Utan några spetsegenskaper överlever inte mindre sjukhus i större regioner. Vi vill fortsätta satsa på kvalitet, spetskompetens och profilering. Patientsäkerhet, effektivitet och kompetens kommer nämligen att väga tungt även i stora regiondiskussioner.

Etiketter: , ,


torsdag, mars 03, 2011

 

Hur visar landstinget sina medarbetare uppskattning?

När landstingets personaldelegation sammanträdde igår väckte vi alliansföreträdare en viktig personalpolitisk fråga. Vi gav då personalavdelningen i uppdrag att redovisa hur landstingets olika verksamheter visar personalen sin uppskattning under ett verksamhetsår. Resultatet som våra medarbetare når inom hälso- och sjukvården är kända över hela riket och utgör grunden för landstingets goda anseende. Det är viktigt att landstinget på samtliga nivåer visar uppskattning för de goda insatser som utförs. Landstingsalliansen har fått signaler om att formerna och omfattningen av personaluppmuntran som sker, t ex i anslutning till verksamhetsårets slut, varierar kraftigt inom landstinget. Personaluppmuntran är en självklar del i landstingets personalpolitik och i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att alla medarbetare visas uppskattning och får del av denna möjlighet.

Etiketter: ,


 

Äntligen!!!

Landstinget i Kalmar län öppnar nu upp möjligheten för fler med t ex funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga att få lönebidragstjänster. Trycket från intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar har varit stort under en längre tid och Personaldelegationens beslut under onsdagen gör det möjligt för fler att få en meningsfull sysselsättning och social gemenskap på någon av landstingets arbetsplatser.

Vi har under många år på olika sätt arbetat för att skapa fler lönebidragstjänster i landstinget. Nu känns det skönt att vi nått ända fram. Som länets största arbetsgivare är det viktigt att landstinget går i spetsen och öppnar upp den arbetsmarknad som just nu är stängd för många grupper. Idag har Landstinget i Kalmar län ca 6 200 anställda men bara nio lönebidragstjänster totalt i hela verksamheten. Landstingsalliansen har därför vid ett flertal tillfällen presenterat förslag för att öka dessa. Beslutet i Personaldelegationen innebär att landstinget tillskjuter centrala medel till de verksamheter som anställer medarbetare på lönebidragstjänst motsvarande den summa som ges från Arbetsförmedlingen i lönebidrag. Verksamheterna som anställer kan dock aldrig totalt få mer i bidrag än den kostnad man har. Tidigare har verksamheterna själva fått tillskjuta de medel som inte täckts av lönebidraget.

En utvärdering ska ske i december. Då är min förhoppning att landstinget fått in fler medarbetare med lönebidrag och att vi kan ta tillvara på den kompetens som finns hos så många människor som nu står utanför arbetsmarknaden. Det känns mycket skönt att landstinget nu tar ett större och tydligare ansvar för den här gruppen.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]