söndag, oktober 31, 2010

 

Vilka regler gäller egentligen?

Under veckan som gått har konkurrensfrågorna i vården uppmärksammats. Anledningen är att en distriktsläkare byter arbetsgivare från landstinget till en privat vårdaktör inom ramen för Hälsoval i Kalmar län. Läkaren blir av konkurrensskäl förflyttad till en offentligt driven hälsocentral utanför hemkommunen under uppsägningstiden för att inte ges möjlighet att ta med patientunderlag från hans ordinarie arbetsplats till den nya privata som finns i samma kommun. Arbetsgivaren, d v s landstingets primärvårdsförvaltning, hänvisar till en s k konkurrensklausul som reglerar liknande situationer. En sådan finns redan inom tandvårdsförvaltningen och är vanligen förekommande på banker, mäklarföretag och tidningar när man byter arbetsgivare. Som folkpartist har jag länge arbetat för konkurrensneutralitet även inom vårdsektorn så det här blir en följd av konkurrenssituation på lika villkor. Frågan är bara vem som beslutat om denna s k klausul och hur informationen om den har spridits bland landstingets anställda. Som ledamot i landstingets personaldelegation så har det mig veterligt inte fattats något politiskt beslut om detta, ej heller givits någon information om vad som gäller. En konkurrensklausul som får effekter för både den anställde men framför allt för patienten måste självklart vara känd i hela landstingets organisation, d v s både hos både politiker och anställda. Ytterst är det nämligen alltid vi som förtroendevalda som får står till svars gentemot allmänheten.

Etiketter: ,


onsdag, oktober 27, 2010

 

Äras den som äras bör - hur mår personalen?

På nytt får Landstinget i Kalmar län toppbetyg för sin tillgänglighet och över hur patienterna upplever den hälso- och sjukvård som ges. Den här gången är det den Nationella patientenkäten som visar att vården i Kalmar län ligger i topp i landet. Huvudanledningen till resultatet går självklart att finna hos den kunniga och engagerade vårdpersonal som finns i länet och som alltid har patientens bästa för ögonen. Det finns självklart delar som alltid kan bli bättre och som utgör tydliga förbättringsområden. Det handlar t ex om vilken information som patienten får om sjukdomsläget och hur delaktig man tillåts vara i vårdplanering och vårdarbete. Men enkäten utgör i mångt och mycket en hyllning till de anställda i såväl offentligt som privat driven vård.

Samtidigt som dessa resultat redovisas dyker det dock upp orsosmoln. Hur mår personalen som uträttar detta fantastiska arbete? Vi nås nämligen av ständiga rapporter om den höga arbetsbelastning som samtidigt finns ute på hälsocentralerna och sjukhusens olika avdelningar. Hur länge orkar man hålla detta tempo? Det är nog frågor som alla vi politiker borde ta oss en allvarlig funderare på. För visst är det så att personalen ändå är hälso- och sjukvårdens allra viktigaste resurs.

Etiketter: , ,


fredag, oktober 22, 2010

 

Fler aktörer behövs inom rehabiliteringen

I Dagens Barometern-OT bemöter (artikeln finns tyvärr inte på nätet) Lena Segerberg (S), Jessica Rydell (MP) och Linda Fleetwood (V) den kritik som har riktats mot landstingets rehabiliteringsverksamhet och det faktum att vi i Kalmar län är bland de sämsta att utnyttja resurserna inom den nationella rehabiliteringsgarantin. Jag har redan tidigare här på bloggen beskrivit problemet. Under 2009 avsattes resurser för KBT-behandlingar och Multimodala rehabiliteringsteam motsvarande 14,1 miljoner kronor till Landstinget i Kalmar län. Av dessa utnyttjades endast 63 %. Under första halvåret 2010 är endast 31 % av medlen för hela året utnyttjade. Det innebär att många patienter inte får de rehabiliteringsinsatser man är i behov av. Samtidigt visar statistiken för 2009 att endast 3,8 % av behandlingarna inom KBT utförs av privata vårdgivare (rikssnittet ligger på 18,5 %). Det bör därför finnas en outnyttjad potential bland privata vårdgivare som kan bidra till att ge fler snabba och effektiva rehabiliteringsinsatser.

Nu lämnar de tre rödgröna majoritetsföreträdarna beskedet att rehabiliteringsinsatser ska köpas i större utsträckning än tidigare. Det är ett välkommet besked för länets patienter men att göra "verkstad" av ett löfte brukar som bekant vara svårt. Men nu får de rödgröna bekänna färg och öppna dörrarna för fler aktörer även inom rehabiliteringsverksamheten.

Etiketter: ,


 

Fortfarande sämst i landet på organdonation

I en artikel i Östra Småland riktas på nytt kritik mot landstingets arbete med organdonationer. Redan för drygt ett år sedan fick detta uppmärksamhet i media då Donationsrådets redovisning pekade ut Landstinget i Kalmar län som sämst i landet på att identifiera möjliga organdonatorer och genomföra donationer. Detta föranledde mig då att skriva en motion till landstingsfullmäktige för att förbättra situationen i vårt landsting. I den föreslog jag att landstinget skulle ta fram ett handlingsprogram med tydligare rutiner för att bättre kunna identifiera möjliga organdonatorer. Motionen innehöll också förslag att arbetet skulle organiseras tydligare och att nödvändiga utbildningsinsatser skulle genomföras för berörd vårdpersonalen. Behandlingen av motionen var positiv och i princip har förslagen i den bifallits. Ett långsiktigt arbete ska starta i landstinget enligt det beslut som fattades då.

Av ny statistik från Donationsrådet framgår det tyvärr att landstingets bottenplacering håller i sig. Nu måste den rödgröna majoriteten och Lena Segerberg ta situationen på allvar och skapa förutsättningar för att förverkliga de beslut som fattats. Det är inte acceptabelt att vårt landsting är sämst i landet och att vi får förlita oss på att donatorer finns på andra håll. Vi måste precis som alla andra ta vår del av ansvaret. Genom att identifiera möjliga organdonatorer kan vi erbjuda fler möjligheten till ett fortsatt och drägligt liv.

I artikeln i Östra Småland erbjuder Lars-Gunnar Larsson, som själv fått ett nytt hjärta, sin hjälp till landstinget med att delge sig av sina egna erfarenheter till andra. Intresset verkar dock vara svalt från landstingets sida. Landstinget måste bli bättre på att dra nytta av den erfarenhet och kunskap som finns hos våra patienter. Lars-Gunnar har sådan och därför bör vi ta emot hjälpen med öppna armar.

Etiketter: ,


torsdag, oktober 14, 2010

 

Vilka får betala landstingets överskott?

Igår presenterade landstinget ett ekonomiskt delårsbokslut per augusti månad som pekar på ett rekordresultat för 2010. Prognosen pekar på ett överskott på 223 miljoner kronor för helåret men enligt delårsbokslutet ligger resultatet för de åtta första månaderna på över 395 miljoner kronor. De sista fyra månaderna skulle alltså innebära en kraftig resultatförsämring vilket förklaras med att alla periodiseringar inte gjorts och att kostnaderna därmed ökar under resterande året. Av egen erfarenhet vet jag att man alltid lägger sig något lågt i ekonomiska prognoser för att inte skapa onödigt höga förväntningar. Min högst personliga slutsats är därför att årsbokslutet för 2010 kommer att visa på ett plusresultat på över 223 miljoner kronor.

Man kan självklart fråga sig hur överskottet kan bli så stort. Förklaringen ligger i ekonomiska förstärkningar från den goda regeringen i form av tillfälliga konjunkturstöd och ett bättre utfall på skatteintäkterna. Jag minns ett av åren under den senaste borgerliga majoritetsperioden i landstinget då vi visade ett större överskott (dock inte i närheten av detta). Då anklagade den dåvarande rödgröna oppositonen (numera majoriteten) oss för att ha för stora överskott och att vi inte tillgodosåg de behov som fanns inom hälso- och sjukvården i vårt län. Nu kan man med all rätt ställa samma fråga till de rödgröna. Vilka patientgrupper i vårt län får inte den vård de är i behov av? Var höjningarna av ett flertal patientavgifter och egenavgifter för hjälpmedel verkligen nödvändiga? Mitt svar är glasklart. Det är ett flertal utsatta patientgrupper som fått betala för landstingets rekordöverskott. Är det verkligen rimligt?

Etiketter: ,


 

Sämst i landet på rehabgaranti?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en viktig behandlingsform vid lättare och medelsvår psykisk ohälsa, som t ex depressioner och ångest. Tillgången till personal med kompetens inom kognitiv beteendeterapi är dock begränsad, särskilt om man endast ser till verksamhet som bedrivs i offentlig regi. Detta märks inte minst i de redovisningar som görs av förbrukade medel inom ramen för den nationella rehabiliteringsgarantin. Under 2009 avsattes resurser för KBT-behandlingar och Multimodala rehabiliteringsteam motsvarande 14,1 miljoner kronor till Landstinget i Kalmar län. Av dessa utnyttjades endast 9,5 mkr, d v s 63 %. Under första halvåret 2010 är endast 31 % av medlen för hela året utnyttjade. Det innebär att många patienter inte får de rehabiliteringsinsatser man är i behov av och det är självklart inte acceptabelt. Samtidigt visar statistiken för 2009 att endast 3,8 % av behandlingarna inom KBT utförs av privata vårdgivare (rikssnittet ligger på 18,5 %). Det bör därför finnas en outnyttjad potential bland privata vårdgivare som kan bidra till att ge fler snabba och effektiva rehabiliteringsinsatser.

Därför föreslog vi allianspartier igår att landstingsstyrelsen tar initiativ till att genomföra en inventering av kompetensen inom kognitiv beteendeterapi i länet i syfte att öka tillgången till behandling inom KBT. Inventeringen ska gälla belysa tillgången till KBT-behandling i såväl offentlig som privat regi. Behovet finns, pengarna finns mnen alla krafter används inte. Det måste vi göra något åt.

Etiketter: ,


onsdag, oktober 13, 2010

 

Förtroendemannaorganisationen som politiskt verktyg

Den politiska majoriteten i Kalmar kommun presenterade igår förändringar i förtroendemannaorganisationen (läs artikel i Barometern-OT och Östra Småland). Här framgår det tydligt hur den politiska organisationen mer blir en reglator för ett politiskt spel än uppfylla målet att vara funktionell.

Förtroendemannaorganisationen får inte kortsiktigt användas som ett instrument för att nå egna syften och i majoritet dra egna fördelar eller rent av för att straffa politiska motståndare. Det må vara en politisk majoritets privilegium att göra förändringar men spelplanen för den politiska organisationen är något man måste arbeta med mer långsiktigt och därför måste förändringar ske i bred politisk enighet. Beteendet är tyvärr inte bara kännetecknande för Kalmar kommun utan det återfinns på fler ställen där det fixas och trixas för att nå egen vinning. En uppkritad spelplan gäller. Hur skulle det annars se ut? Rent krasst handlar det om politikens trovärdighet.

Sebastian Halléns blogg kan du läsa mer om de rent juridiska tveksamheterna kring den rödgröna överenskommelsen. Kanske hänger en anmälan och därmed juridisk prövning i luften?

Etiketter: ,


tisdag, oktober 05, 2010

 

Grattis Erik!

Igår skrev jag här på bloggen att Erik Ullenhag lämnar sitt uppdrag som partisekreterare för Folkpartiet liberalerna för att återgå till sitt uppdrag som riskdagsledamot. Idag står det klart varför i samband med att statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade sin nya regering. Erik blir nämligen ny biträdande arbetsmarknadsminister med särskilt ansvar för integrationsfrågor. Det är bara att lyckönska regeringen till förstärkningen. Grattis Erik!

Etiketter: ,


 

Starkt Brunne!

Tydligen kände sig de nya riksdagsledamöterna från Sverigedemokraterna träffade av det tal som biskop Eva Brunne höll vid gudstjänsten i Storkyrkan i Stockholm i samband med riksdagens öppnande.
Nedanstående ord medförde att partiets ledamöter lämnade kyrkan mitt under gudstjänsten.

"Den rasism som säger att du inte är lika mycket värd som jag, att du ska inte har samma rättigheter som jag, inte är värd ett liv i frihet, och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld – det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor."

Det var en sund och tydlig markering mot intolerans och främlingsfientlighet. Tack Eva Brunne!

Etiketter: ,


måndag, oktober 04, 2010

 

Grattis Nina!

Nina Larsson, Folkpartiets nya partisekreterare. Foto: Olle Nilsson

Folkpartiets partistyrelse utsåg igår Nina Larsson till ny partisekreterare efter avgånde Erik Ullenhag som nu återgår till uppdraget som riksdagsledamot. Jag känner Erik sedan lång tid tillbaka och han har gjort ett mycket gott arbete för partiet med sin tydliga liberala profil. Att han dessutom är ett riktigt åtvidsfan i fotboll gör knappast saken sämre. Jag är dock övertygad om att partistyrelsen gjort ett mycket bra val av ny partisekreterare. Nina har bred kompetens inom ett flertal områden och har en hög social kompetens och samarbetsvilja. Det här kommer att bli riktigt bra. Lycka till i ditt nya uppdrag Nina.
Här kan du läsa mer om Nina Larsson.

Etiketter: , ,


 

En svart måndag

Idag samlas Sveriges högsta demokratiska organ för första gången efter valet - riksdagen. Det finns gott om nya ansikten efter valet från alla partier men det finns även tjugo nya ledamöter från ett parti som tidigare inte har varit representerat i riksdagen- Sverigedemokraterna. Det är första gången som ett tydligt uttalat främlingsfientligt parti tar plats i vårt högsta parlament och det måste fungera som en varningsklocka för oss alla. Det är lätt att vara efterklok och säga att debatten borde tagits tidigare. Det är också många som gör nu i efterhand men då får man inte glömma att det ansvaret är gemensamt för alla, även för dem som i efterhand kritiserar.

För att uppmärksamma denna dag - som minst av allt är en högtidsdag för demokratiska grundläggande värderingar som tolerans, medmänsklighet och alla människors lika värde - bär jag liksom många andra med mig runt om i landet helt svarta kläder denna svarta måndag. Det är vårt sätt att visa sorg. Jag kommer att bära samma kläder när det nyvalda landstingsfullmäktige (med tre invalda sverigedemokrater) samlas den 2 november i Kalmar.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]