måndag, juni 28, 2010

 

Uppriktighet - helhet - patientfokus

Idag presenterade vi folkpartister förslaget till hälso- och sjukvårdspolitiskt program för Kalmar län. Programmet är också plattform inför landstingsvalet i september. Under hela våren har vi arbetat med programmet och nu var det alltså äntligen dags att göra det offentligt för första gången. Presentationen skedde på Länssjukhuset i Kalmar och hade ett klart kalmarfokus. Samtliga fem toppkandidater på kalmarlistan till landstinget deltog (Anneli Cloodt, Sahadet Mavraj, Bengt Nordlöw, Peter Forsberg samt undertecknad). Målsättningen är att fördubbla antalet mandat i Kalmar från ett till två. I Kalmar län är målsättningen att öka från fyra till sju.

Allt vårt politiska arbete ska genomsyras av tre teman som också utgör en värdegrund för oss:
• Uppriktighet - vi säger som det är
• Patientfokus - vi sätter individen framför systemet
• Helhetstänk - vi arbetar för en obruten och kortare vårdkedja

Vi har följande tre övergripande mål för hälso- och sjukvården i Kalmar län:
• Hög tillgänglighet
• Bästa kvalitet
• God patientsäkerhet

Vi vill att hälso- och sjukvården i Kalmar län ska kännetecknas av ett arbete där vi sätter patienten i centrum genom en ökad valfrihet och där samverkan mellan olika aktörer inom vård och omsorg utvecklas ytterligare till nytta för den enskilde. För medborgaren får inte olika huvudmannaskap utgöra ett hinder för att få
en god hälso- och sjukvård. Vi måste mer se patienten som en resurs i vårdarbetet och inte bara som en brukare. Patientens väg genom vården ska kännetecknas av en obruten vårdkedja där olika moment naturligt hakar i varandra och på så sätt skapar en helhet. Vi måste också skapa goda arbetsplatser där vår personal ges möjlighet till utveckling. Då kan vi nå de mål vi satt upp. För oss är begrepp som fungerande vårdkedjor, helhetslösningar med patientfokus och trygghet i kontakterna med hälso- och sjukvården grundläggande värderingar och inte bara tomma ord.

Vi har i handlingsprogrammet, utifrån ett kalmarperspektiv, kommit fram till tre prioriterade områden:
• Utveckla verksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar
• En värdig och trygg äldrevård
• Förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa

Utveckla länssjukhuset i Kalmar
• Låt länssjukhuset i större utsträckning få utveckla sin egen särart och profil.
• Länssjukhuset ska utvecklas att i ligga i framkant av utvecklingen i sydöstra Sverige.
• Utred införandet av s k robotkirurgi.
• Genomför försök med s k läsplattor för att göra den ibland lite långtråkiga vistelsen på sjukhus angenämare.
• Landstinget och sjukhuset måste bli bättre på att ta till vara på de organ som är möjliga att donera.

En värdig och trygg äldrevård
• Öka läkarmedverkan i hemmet genom att möjliggöra fler hembesök, enligt modellen för mobil doktor.
• I Kalmar kan en hälsocentral, inom ramen för Hälsoval i Kalmar län, profilera sig på äldrefrågor.
• Genomför återkommande läkemedelsgenomgångar för äldre i särskilt boende liksom för de som bor hemma.
• Förbättra demensvården genom tidigare utredning och diagnossättning.
• Fortsätt satsningen på en god kvalitet på vården i livets slutskede genom bl a hospiceplatser.
• Inrätta ett nationellt forskningscentrum i Kalmar län kring äldres hälsa och sjukdomar med särskild inriktning på läkemedelsanvändning. Här kan även forskning ske kring användningen av medicintekniska hjälpmedel.

Förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa
• En satsning på elevhälsan i skolan och förbättrat samarbete mellan landsting och kommun måste till.
• Barn- och ungdomspsykiatrin måste erbjudas ändamålsenliga lokaler.
• Inrätta barnahus där kompetens samverkar för barn som varit med om misshandel eller sexuella övergrepp.
• Det bör finnas minst en familjecentral i varje kommun i Kalmar län. I Kalmar står Lindsdal närmast i tur.
• Ungdomsmottagningen i Kalmar behöver utvecklas för att bättre motsvara de behov som finns.
• Underlätta övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsyk genom verksamhet för ”unga vuxna”.

I övrigt slår vi bl a fast att egenavgifterna för hjälpmedel ska sänkas till den nivå som gällde innan vänstermajoritetens höjning den 1 augusti 2009. Övriga patientavgifter ska utredas i syfte att sänka de avgifter som hårdast drabbar utsatta grupper och vars nivå utgör ett hinder för ett preventivt förebyggande arbete. I den segslitna frågan om åldergräns för fri barnsjukvård föreslår vi att myndighetsgränsen ska gälla, d v s 18-årsdagen. Det är en rimlig kompromiss som t ex följer hur FN:s barnkonvention definierar åldersgränsen för barn.

Inom kort kommer hela handlingsprogrammet att läggas ut på landstingsgruppens hemsida.
Här kan du lyssna på ett radioinslag från presskonferensen i Sveriges Radio Kalmar.

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]