onsdag, juni 30, 2010

 

Känt varumärke går i graven?

Det kändes att något var fel när jag steg av tåget på järnvägsstationen i Hultfred. Det låg som ett osynligt lock över allt trots en nästan klarblå hög himmel och på stan kryllade det av reportrar från TV och radio som försökte skildra den dämpade stämningen. Beskedet att årets Hultfredfestival ställs in drbbar det lilla samhället hårt. Handeln och hotellbokningarna minskar nu drastiskt under sommaren, något som på sikt förstås riskerar verksamheten även övriga delar av året. Hultsfredfestivalen har annars under ett stort antal år varit ett av regionens mest kända varumärken och kan ses som modern till alla andra rockfestivaler i landet. Kanske har helt enkelt tiden och utvecklingen sprungit ifrån Hultsfredsfestivalen. Man har haft svårt att förnya utbudet och arrangemanget i stort. Ledningen har helt enkelt inte varit på tårna utan har trott på att ett gammalt koncept skulle hålla för evigt. Trenden under senare år har ju varit ständigt vikande och förra året dömde en stor del av media ut festivalen. En sådan negativ stämpel sprider sig snabbt bland landets ungdomar. Frågan är nu vad som händer i framtiden? För egen del hoppas jag att arrangemanget kan leva vidare men då behövs nog en mer kreativ ledning med många nya idéer. Men kanske är det så att var sak har sin tid. Allt visar att man aldrig kan slå sig till ro. Det är något vi även bör ta lärdom av inom politiken.

Etiketter:


måndag, juni 28, 2010

 

Uppriktighet - helhet - patientfokus

Idag presenterade vi folkpartister förslaget till hälso- och sjukvårdspolitiskt program för Kalmar län. Programmet är också plattform inför landstingsvalet i september. Under hela våren har vi arbetat med programmet och nu var det alltså äntligen dags att göra det offentligt för första gången. Presentationen skedde på Länssjukhuset i Kalmar och hade ett klart kalmarfokus. Samtliga fem toppkandidater på kalmarlistan till landstinget deltog (Anneli Cloodt, Sahadet Mavraj, Bengt Nordlöw, Peter Forsberg samt undertecknad). Målsättningen är att fördubbla antalet mandat i Kalmar från ett till två. I Kalmar län är målsättningen att öka från fyra till sju.

Allt vårt politiska arbete ska genomsyras av tre teman som också utgör en värdegrund för oss:
• Uppriktighet - vi säger som det är
• Patientfokus - vi sätter individen framför systemet
• Helhetstänk - vi arbetar för en obruten och kortare vårdkedja

Vi har följande tre övergripande mål för hälso- och sjukvården i Kalmar län:
• Hög tillgänglighet
• Bästa kvalitet
• God patientsäkerhet

Vi vill att hälso- och sjukvården i Kalmar län ska kännetecknas av ett arbete där vi sätter patienten i centrum genom en ökad valfrihet och där samverkan mellan olika aktörer inom vård och omsorg utvecklas ytterligare till nytta för den enskilde. För medborgaren får inte olika huvudmannaskap utgöra ett hinder för att få
en god hälso- och sjukvård. Vi måste mer se patienten som en resurs i vårdarbetet och inte bara som en brukare. Patientens väg genom vården ska kännetecknas av en obruten vårdkedja där olika moment naturligt hakar i varandra och på så sätt skapar en helhet. Vi måste också skapa goda arbetsplatser där vår personal ges möjlighet till utveckling. Då kan vi nå de mål vi satt upp. För oss är begrepp som fungerande vårdkedjor, helhetslösningar med patientfokus och trygghet i kontakterna med hälso- och sjukvården grundläggande värderingar och inte bara tomma ord.

Vi har i handlingsprogrammet, utifrån ett kalmarperspektiv, kommit fram till tre prioriterade områden:
• Utveckla verksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar
• En värdig och trygg äldrevård
• Förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa

Utveckla länssjukhuset i Kalmar
• Låt länssjukhuset i större utsträckning få utveckla sin egen särart och profil.
• Länssjukhuset ska utvecklas att i ligga i framkant av utvecklingen i sydöstra Sverige.
• Utred införandet av s k robotkirurgi.
• Genomför försök med s k läsplattor för att göra den ibland lite långtråkiga vistelsen på sjukhus angenämare.
• Landstinget och sjukhuset måste bli bättre på att ta till vara på de organ som är möjliga att donera.

En värdig och trygg äldrevård
• Öka läkarmedverkan i hemmet genom att möjliggöra fler hembesök, enligt modellen för mobil doktor.
• I Kalmar kan en hälsocentral, inom ramen för Hälsoval i Kalmar län, profilera sig på äldrefrågor.
• Genomför återkommande läkemedelsgenomgångar för äldre i särskilt boende liksom för de som bor hemma.
• Förbättra demensvården genom tidigare utredning och diagnossättning.
• Fortsätt satsningen på en god kvalitet på vården i livets slutskede genom bl a hospiceplatser.
• Inrätta ett nationellt forskningscentrum i Kalmar län kring äldres hälsa och sjukdomar med särskild inriktning på läkemedelsanvändning. Här kan även forskning ske kring användningen av medicintekniska hjälpmedel.

Förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa
• En satsning på elevhälsan i skolan och förbättrat samarbete mellan landsting och kommun måste till.
• Barn- och ungdomspsykiatrin måste erbjudas ändamålsenliga lokaler.
• Inrätta barnahus där kompetens samverkar för barn som varit med om misshandel eller sexuella övergrepp.
• Det bör finnas minst en familjecentral i varje kommun i Kalmar län. I Kalmar står Lindsdal närmast i tur.
• Ungdomsmottagningen i Kalmar behöver utvecklas för att bättre motsvara de behov som finns.
• Underlätta övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsyk genom verksamhet för ”unga vuxna”.

I övrigt slår vi bl a fast att egenavgifterna för hjälpmedel ska sänkas till den nivå som gällde innan vänstermajoritetens höjning den 1 augusti 2009. Övriga patientavgifter ska utredas i syfte att sänka de avgifter som hårdast drabbar utsatta grupper och vars nivå utgör ett hinder för ett preventivt förebyggande arbete. I den segslitna frågan om åldergräns för fri barnsjukvård föreslår vi att myndighetsgränsen ska gälla, d v s 18-årsdagen. Det är en rimlig kompromiss som t ex följer hur FN:s barnkonvention definierar åldersgränsen för barn.

Inom kort kommer hela handlingsprogrammet att läggas ut på landstingsgruppens hemsida.
Här kan du lyssna på ett radioinslag från presskonferensen i Sveriges Radio Kalmar.

Etiketter: ,


tisdag, juni 22, 2010

 

Nya gränsdragningar som drabbar ungdomar

I en artikel i Östra Småland redogörs för hur en 17-årig gymnasieelev avvisats från vård av barn- och ungomspsykiatrin i Kalmar. Eleven hänvisades i stället till skolhälsovården på skolan varifrån han redan remitterats till BUP med förklaringen att man saknade den kompetensen till att kunna hjälpa. Men på BUP blev det alltså "kalla handen", Jag vet inte om det fanns något annat med i bilden men självklart är agerandet oacceptabelt. Någon måste ta behandlingsansvaret och i det här fallet låg det i sista hand på barn- och ungdomspsykiatrin. Här ser vi ett nytt exempel på den bristfälliga samverkan mellan kommunen och landstinget. Visst borde man kunna lösa detta för det är ju trots allt patienten som blir lidande, vare sig landstinget eller kommunen.

Etiketter: ,


 

Blandat intryck

Idag presenterade Socialstyrelsen sina Öppna Jämförelser kring den psykiatriska vården i landet. För Landstinget i Kalmar län var det ett varierat resultat. Överhuvudtaget är det svårt att mäta resultat inom den psykiatriska vården. Att visa "goda resultat" är dessutom inte entydigt. Flera granskningar har riktat kritik mot den psykiatriska vården och att ligga i topp i jämförelsen behöver inte för den skull innebära att vården fungerar bra.

Bland annat framgår det att Landstinget i Kalmar län är bäst på att erbjuda patienterna KBT-behandling (kognitiv beteendeterapi). Annars har den gängse uppfattningen varit att kompetens inom just KBT saknas på många håll. Resultatet är snarast ett underbetyg till övriga landsting. Bra resultat varvas annars med sämre i en väldig röra och några tydliga slutsatser hur den psykiatriska vården i Kalmar län fungerar går egentligen inte att dra. Vi vet också att mätningen av tillgänglighet gjordes i januari i år. Efter det har köerna inom psykiatrin vuxit dramatiskt. Jämförelsevis med andra landsting ligger vi alltså förhållandevis bra till men vi kan ändå inte slå oss för bröstet. Vi har en lång väg kvar att gå inte minst när det gäller målet att nå en bättre samverkan mellan landstinget och länets kommuner!

Etiketter: , ,


söndag, juni 13, 2010

 

Opera eller hårdrock?

Igår deltog jag vid en debatt om kulturens betydelse för hälsan. Gunnar Bjursell, professor i cell- och molekylärbiologi vid Göteborgs Universitet och ordförande i projektgruppen för Akademin för Kultur och hälsa, inledde med ett föredrag där han talade kring de vetenskapliga bevis som finns för en koppling mellan kultur och hälsa. Han visade även kulturens betydelse för möjligheten till inlärning. Som vanligt uppstod en diskussion om vad som egentligen är kultur. När jag frågade sonen före debatten så kunde han inte ge ett generellt svar. Helt rätt! Vilken innebörd man lägger i begreppet är nämligen individuellt. Min definition är förmodligen inte identisk med andras. Är t ex idrott kultur? För mig är det så men kanske inte för dig som läser detta inlägg. Det handlar nämligen om saker som ger ett mervärde, som får mig att växa. Att tolka vad detta innebär ligger hos betraktaren eller åhöraren. Oftast följer detta den enkla tesen att det man tycker är roligt mår man också bra av. Det finns också en god triangel och en symbios i förhållandet kultur - hälsa - motion. Det är något som inte minst vi politiker ska fundera över i vårt dagliga arbete med att skapa ett bättre samhälle. Vikten av kultur särskilt i unga år betonades. Det kan då handla om både aktivt utövande av t ex musik, dans, teater och bild men även som som publik till såna evenemang, d v s besökare på en utställning eller en konsert.

Hemmet och skolan har förstås en viktig uppgift framför allt i att skapa en nyfikenhet och ett mod i att våga prova i yngre år. Senare i åldern blir det nämligen svårare att skapa detta mod. Att lyssna till en åttaåring som tränar blockflöjt och ibland får fram en falsk ton uppfattas oftast bara som gulligt men vem har tålamod med en femtioåring som försöker lära sig spela piano. Förmodligen inte många. Även om man skulle må bra av att ta fram ett ritblock och teckna eller måla så vågar vi inte. Vi kan ju inte! Det kanske blir att ta fram ett block och vattenfärger elller färgkritor. Särskilt snyggt blir det nog inte men förmodligen skulle jag må väldigt bra av att våga testa och försöka skapa. Kanske skulle rent av min förkylning enklare ge med sig och då är det ju rätt. Kultur ger bättre hälsa!

Etiketter: , ,


fredag, juni 11, 2010

 

Vi är redo!

Dagen har ägnats åt en mediaturné i länet där vi presenterat Landstingsalliansens valplattform inför höstens val. Vår målsättning är förstås att nå en alliansmajoritet efter valet. Vi ska då ta över ansvaret för det förbättringsarbete som vi startade redan mellan åren 2002 0ch 2006 då grunden lades till landstingets goda ekonomi, en hög kvalitet i verksamheten och god tillgänglighet.

Alliansen har valt att fokusera på fyra områden i vårt valmanifest: Barn och unga, äldre, psykiatri och rehabilitering. Samtliga dessa verksamheter har misskötts av den sittande rödgröna majoriteten inte minst ur ett brukar- eller patientperspektiv.

Jag kommer att under de närmaste dagarna återkomma med med detaljer kring vårt valmanifest så ovanstående är endast att se som ett axplock. Här kan du lyssna på ett inslag i Sveriges Radio Kalmar om vår valplattform.

Etiketter: , , , ,


torsdag, juni 10, 2010

 

Före detta Arbetarpartiet

En undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån visar att Moderaterna är det parti som har flest politiker som är höginkomsttagare. Det faktum att Socialdemokraterna har näst flest politiker med höga inkomster och minst antal låginkomsttagare som förtroendevalda kommer nog däremot som en större överraskning för många men inte för mig. Det har en längre tid stått klart att Socialdemokraterna allt mer lämnat sina ideal från arbetarrörelsen och att många med arbetarbakgrund inte riktigt känner igen sig längre. Det lär rent av finnas socialdemokratiska företrädare i Kalmar som i offentliga sammanhang sagt att man kommer från Socialdemokraterna, före detta Arbetarpartiet. Tala om självinsikt!

Etiketter: ,


onsdag, juni 09, 2010

 

Förvirrade miljöpartister

Tidigare har jag här på bloggen beskrivit den rödgröna landstingsmajoritetens njugga inställning till lönebidragstjänster för t ex personer med olika former av funktionsnedsättningar. I samma majoritet ingår miljöpartisten Akko Karlsson från Loftahammar. Hon försvarade i landstingsfullmäktige de rödgrönas utestängning av människor från arbetsmarknaden men nu har hon själv haft en nästan likalydande interpellation i kommunfullmäktige i Västervik som den som gav upphov till debatten i landstinget. Tydligen går det att vända kappan efter vinden beroende på var man agerar. En miljöpartist i landstinget är tydligen inte samma sak som en miljöpartist i Västervik, inte ens om det råkar vara samma person. Beteendet måste väl ändå anses vara lite förvirrat?

Etiketter: ,


tisdag, juni 08, 2010

 

Nytt MP-svek

Under förmiddagen besökte Landstingsalliansen Lindsdals hälsocentral. Det var ett givande möte där möjligheter och hinder för en fortsatt verksamahetsutveckling diskuterades. Personalen ställde vid besöket bl a frågan hur det går med den planerade familjecentralen i Lindsdal. Enligt uppgift hade MP:s landstingsråd Ann Hellenborg utlovat en sådan under 2010 i samband med invigningen av familjecentralen i Norrliden för tre år sedan. Men av det löftet har det inte blivit något alls. Det blev med andra ord ett nytt svilket löfte från Miljöpartiets sida.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]