tisdag, januari 26, 2010

 

Åtgärdspaket för en psykiatri med brukaren i centrum

Under våren 2009 fördes diskussioner om att förstärka det politiska ansvaret för den psykiatriska verksamheten. Genom ett beslut i landstingsstyrelsen är psykiatrin i landstinget (fr o m 1 juni 2009) ett politiskt ansvarsområde för två landstingsråd; ett i vänstermajoriteten, Johnny Petersson (V), och ett i Alliansen, Pierre Edström (FP). Eftersom vänstermajoriteten har den politiska makten har de också det yttersta politiska ansvaret för psykiatrin.

I juni ställde jag en interpellation kring en rapport från Socialstyrelsen, som konstaterade att cirka hälften av de som begår självmord sökt vård bara veckorna innan. Jag undrade då hur läget var i vårt län, och vilka åtgärder Petersson var beredd att vidta för att landstinget bättre ska kunna fånga upp självmordsbenägna patienter. Detta interpellationssvar är det ansvariga landstingsrådet Peterssons enda politiska initiativ hittills inom psykiatrins område.

Som opposition kan vi inte längre åse vänstermajoritetens passiva inställning i dessa frågor utan har själva tagit fram åtta punkter, utifrån ett tydligt brukarperspektiv, för att förbättra den psykiatriska verksamheten och ge personalen det stöd som behövs i ett mycket tufft, men nödvändigt, förändringsarbete. Dessa är:

Ökat brukarinflytande
Verksamheten måste än mer fokusera på patientnytta och utgå från patientens behov. Brukarens ställning och inflytande måste öka. Att passivisera och förminska patienternas självbestämmande motverkar en effektiv behandling.

Samordningsfunktion
Det måste finnas en person i organisationerna som har ett helhetsansvar för brukaren och står för samordning av insatser. Denna roll ska inte brukaren själv eller anhöriga behöva ikläda sig.

Återkommande uppföljning av kvalitetsarbetet inom psykiatrin
Vi vill att inte bara tillgängligheten, utan också kvalitetsarbetet, redovisas på varje sammanträde med landstingsstyrelsen. Vi hoppas därmed kunna sätta fokus på verksamheten och det förbättringsarbete som bedrivs.

Att barnperspektivet ska beaktas i kontakten med anhöriga
Barnen är kanske de som tar allra störst skada när en familjemedlem drabbas av psykisk sjukdom och särskilt i de fall det kombineras med missbruk. Vi ser brister i hanteringen av barnens behov, detta måste förbättras. Vi kräver att rutin för detta säkerställs före halvårsskiftet 2010 och att detta kontinuerligt rapporteras till landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Tidigare upptäckt av självmordsnära patienter
Verksamheten måste utarbeta riktlinjer/rutiner för att bättre kunna upptäcka, bedöma och behandla suicidnära patienter.

Utjämning av geografiska skillnader
Vid samtal med brukarorganisationer har det framkommit att det förkommer väsentliga skillnader i såväl tillgänglighet, arbetssätt, diagnossättning som behandlingsformer inom den psykiatriska verksamheten beroende på var vården ges. Psykiatrisk vård ska, precis som annan hälso- och sjukvård, vara likvärdig oavsett var du bor.

En decentraliserad verksamhet
De mindre behandlingsenheterna som tidigare fanns nära brukarna har ersatts av större enheter som koncentreras till enbart ett fåtal orter i länet. Den psykiatriska vården måste flyttas närmare patienten.

Samverkan mellan olika aktörer måste utvecklas
Det måste finnas ett tydligt gemensamt ansvar för långsiktig samverkan inte bara mellan landstingets olika verksamheter utan även mellan landstinget och kommunerna. Verksamheterna måste ha en gemensam värdegrund och ”tala samma språk”. En gemensam modell behöver därför tas fram där brukaren har den centrala rollen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har haft huvudet i sanden tillräckligt länge – det är dags att ta det politiska ansvar som följer med makten. Agera eller lämna över ansvaret!

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]