onsdag, december 23, 2009

 

Vem tar det politiska ansvaret för psykiatrin?

Följande debattartikel om det bristande politiska ansvaret för psykiatrin i länet är införd i dagens Barometern-OT.

Dags att ta ett politiskt ansvar för psykiatrin

Socialstyrelsen genomförde i september i år en inspektion vid psykiatriska kliniken i Kalmar. Inspektionen, som bygger på intervjuer med personal och ledning, ledde därefter fram till en rapport som inkom till Landstinget i Kalmar län den 9 december. Rapporten är ingen rolig läsning och innehåller en rad anmärkningar. Bl a uppger klinikens ledning att ”gränsdragningen kring vad som är primärvårdens uppdrag och vad som är den specialiserade psykiatrins uppdrag är otydligt/oklart”. Ledningen säger att vissa vårdprogram används, men att det inte görs någon uppföljning av hur de används. Arbetssituationen är vidare ansträngd och det sker regelmässigt överbeläggningar på kliniken. Samverkan med andra vårdaktörer fungerar inte heller tillräckligt bra. Det finns problem med patientflödet mellan psykiatriska öppenvården och slutenvården. Man noterar vidare att det saknas struktur och strategi i arbetet, att planeringen är bristfällig och att det är oklart vem som är patientansvarig. Socialstyrelsen skriver också att vårdprogram kring självmordsnära patienter finns, men inte används. Användningen av strukturerade självmordsriskbedömningar beskrivs som ”spridda skurar”. Man skriver också att det finns ”stora brister kring kännedom om och rutiner kring självmordsriskbedömningar”.

När Socialstyrelsen ska bedöma verksamheten utifrån journalgranskning framkommer ytterligare kritik. ”Många patienter har uttalade självmordstankar/hot, men trots detta penetreras överhuvudtaget inte patientens suicidalitet. Strukturerade suicidriskbedömningar saknas genomgående” skriver man bland annat.

Kritik har förekommit tidigare. I mars presenterade landstingets revisorer en granskningsrapport av Psykiatriförvaltningen i Landstinget i Kalmar län. I rapporten slås bland annat fast att det saknas ett styrsystem som bryter ner psykiatrins uppdrag och som möjliggör aktiv och spårbar styrning av vård och behandlingsresultat. Detta innebär, skriver revisorerna, att det saknas systematisk information om vårdens resultat. Även i mars påpekades brister kring vårdprogram för flera viktiga patientgrupper, bland annat att vårdprogram saknades för depressions-, ångest- och psykossjukdomar. Det allvarligaste var emellertid uppgifter om att medarbetare inte förde journal, vilket inte bara äventyrar patientsäkerheten utan också är ett brott mot regelverken.

Ansvaret för psykiatrin vilar ytterst på den politiska församling som styr landstinget. I Kalmar län är det socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet som har majoritet och som därmed både har makten och ansvaret över landstingets verksamheter. Makten tar de gärna, men hur är det med ansvaret?

På landstingsfullmäktiges sammanträde i juni ställde jag en interpellation kring självmord till Johnny Petersson (V), som är landstingsråd med ansvar för psykiatrin i länet. En av mina två frågor till Petersson var: ”Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att vi i landstinget på ett bättre sätt ska kunna fånga upp självmordsbenägna patienter i hälso- och sjukvården, detta med en särskild fokusering på psykiatrin?” Petersson svarade att ”faktorer som hög tillgänglighet, strukturerade bedömningar, fungerande vårdkedjor och bra rutiner för informationsöverföring mellan olika delar av vår sjukvård minskar risken för suicid.”. Petersson avslutade sitt svar med en känga till regeringen, och undrade vad jag och min regering gör ”för att minska klyftorna i samhället och därmed självmorden”.

Petersson och vänstermajoriteten talar gärna om vilka faktorer som är viktiga för att lyckas, men står handfallen när först revisorer, och ett drygt halvår efteråt Socialstyrelsen, slår larm om att just dessa faktorer brister inom verksamheten som de själva har det politiska ansvaret för. Vänstermajoriteten i landstinget är mycket duktiga på att utöva makt och maktspråk, nästan lika duktiga som på att skylla sina politiska misslyckanden på regeringen. Nu måste vänstermajoriteten inse allvaret och ta sitt ansvar för att förbättra psykiatrin, ge personalen det stöd man behöver i sitt arbete och inte minst ge patienterna den vård och behandling som krävs. Nu går det inte längre att gömma sig bakom vackra formuleringar, ägna sig åt politisk pajkastning och skylla ifrån sig.

Pierre Edström
Folkpartiet liberalerna

Etiketter: ,


Kommentarer: Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]