fredag, maj 30, 2008

 

Rövare och bristande förankring

Med ett dygns distans till gårdagens möte med landstingsstyrelsen ställer jag mig frågan: Försökte socialdemokraten Anders Henriksson avsiktligt lura styrelsens ledamöter då han drev en arbetsordning som stred mot Kommunallagen. Henriksson försökte "klumpa ihop" samtliga Alliansyrkanden till ett för att "förenkla" hanteringen. Landstingets juridiskt sakkunnige tjänsteman meddelade då att varje yrkande måste tas upp till behandling men att man däremot kan "klumpa ihop" yrkanden från samma person. Då backade Henriksson och följde Kommunallagen. Frågan är bara om ordföranden i landstingsstyrelsen tog en jätterövare för att förhindra en saklig behandling av Alliansens förslag. Beteendet skapade i vilket fall stor irritation och lade sordin över det fortsatta arbetet. Inte blev saken bättre av vänstermajoritetens grimaser och hånleenden i samband med vissa inlägg. Att vår enkät om vårdcentralerna i Smedby och Ljungbyholm var att trampa på ömma vänstertår gick heller inte att ta miste på. Kommentarer som att vi har okunskap om statistisk metod och "som man frågar får man svar" surrade runt i sammanträdesrummet. I själva verket går kritiken ut på en avundsjuka att vi faktiskt rör oss ute bland "vanligt" folk och tar reda på vad de tycker. Att som vänstermajoriteten sitta och häcka inne på rummen och bestämma vad folk BÖR tycka är fel metod. Man hänvisar istället till de verksamhetsbesök man genomför. Visst är det viktigt att även gör sådana men det är allmänhetens intressen som vi politiker i första hand ska bevaka. Även vänstermajoriteten borde ge sig ut i verkligheten som omväxling. Ni står inte i särskilt hög kurs i Ljungbyholm och Smedby. Det kan jag lova. Vissa framförde rent av krav på ansvariga politikers avgång. Men det är väl att gå för långt...eller?

Etiketter: ,


torsdag, maj 29, 2008

 

Makten framför allt!

Vänstermajoriteten gav nya exempel på sin maktfullkomlighet vid landstingsstyrelsen i samband med att Landstingsplan och budget för 2009-2011 skulle behandlas. Alliansoppositionen hade presenterat ett drygt tjugotal förslag till ändringar. I detta läge försöker ordföranden, tillika socialdemokraten Anders Henriksson, bryta mot Kommunallagen genom att föra ihop alla yrkanden i en klump, för att därigenom slippa föra en debatt i dagens ljus. Att så avsiktligt bryta mot den lag som ska garantera öppenhet och demokrati är minst sagt anmärkningsvärt. Förslaget till behandling presenterades dessutom vid sittande bord vilket inte är bra i en fråga av principiell karaktär. Att trixa och fixa har alltid kännetecknat socialdemokratin. Eller bör det kanske kallas socialodemokratin? Man blir i alla fall mörkrädd.

Etiketter: , ,


 

Nytt löftesfiasko av landstingsmajoriteten

Vid dagens möte med landstingsstyrelsen redovisades ett nytt fiasko av vänstermajoriteten. Det stora vallöftet om önskad sysselsättningsgrad för alla landstingsanställda visar sig nämligen omöjligt att genomföra inom givna ekonomiska ramar. Det är i själva verket så att majoriteten inte ens klarar av att uppfylla sina löften inom de fåtaliga verksamheter där försök ska genomföras. Nu när vallöftet ska förverkligas så finns det ett antal hinder som vänstermajoriteten inte tänkt på. Det är problem att få till arbetsschema som klarar de önskemål som personalen har. Personal vill inte flytta till andra kliniker m m. Inget av detta hade vänstermajoriteten lyckats förutse. Det är en otrolig prestation och ett bra exempel på dåligt ledarskap. Det är inget annat än ett stort fiasko. En tystlåten majoritet i frågan är ytterligare ett bevis på den skamsenhet som man nu bör känna.

Etiketter: ,


 

Snokaterrorister

Har IFK Norrköping (i folkmun kallade Snoka) något med hotet mot OKG i Simpevarp att göra? På Smålandsnytts hemsida figurerar nu en bild av en Snokakasse i plast som sprängmedlet tydligen hade förvarats i. Det överraskar mig inte helt eftersom jag i alla tider sett IFK Norrköping som en ren sabotageorganisation som motverkat alla former av kreativ fotboll. Nu har det även gått upp för andra :-)

Etiketter: , , ,


onsdag, maj 28, 2008

 

Kvinnor och män får olika vård

Mer från dagens mediaskörd. Denna debattartikel om jämställd vård var införd i dagens Barometern-OT.

Varför får kvinnor och män fortfarande vård på olika villkor?

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Ändå visar undersökningar att kvinnor får vänta längre på ambulans, att kvinnor drabbas hårdare av biverkningar eftersom läkemedel oftast är utprovade på män, att kvinnor får vänta längre på operation för grå starr, att hjärtinfarkter oftare missas hos kvinnor än hos män m m. De biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor gör att många sjukdomar ser olika ut beroende på vilket kön patienten har. Trots detta utgår oftast forskning, medicinsk behandling och användning av läkemedel utifrån mäns symtom och villkor. Självklart är detta oacceptabelt och står i strid med hälso- och sjukvårdslagen. Orsakerna till denna diskriminering finns till stor del att hitta i omedvetna attityder i bemötande och omhändertagande av kvinnor. Könsskillnaderna inom vården kan vara svåra att upptäcka men kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde. En jämställd vård innebär för oss att män och kvinnor ska få den vård de behöver. Det betyder att kvinnor och män ibland ska ha samma vård men ibland också olika vård, men den ska alltid ges på lika villkor.

Under den förra mandatperioden, då Folkpartiet fanns med i den borgerliga majoriteten i landstinget, påbörjade Alliansen arbetet med att ta fram en projektplan för Jämställd vård i Kalmar län. Planen, som nu är färdig, betonar patientsäkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården. Syftet är att synliggöra, medvetandegöra och analysera mäns och kvinnors olika villkor i vården i Landstinget i Kalmar län. Det hela kanske låter enkelt men eftersom våra attityder oftast är omedvetna så måste arbetet starta med att identifiera och göra oss medvetna om problemen innan vi kan göra något åt dem. Arbetet har också handlat om att ta fram könsuppdelad statistik och genomföra genusanalyser. När detta arbete är klart kan vi granska om skillnaderna är rimliga och beror på att vi har könsspecifika skillnader i hälsan eller om det är attityder och traditioner utan medicinsk grund som styr vilken vård som ges.

Tanken är att hela landstingets verksamhet ska genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Det är vi överens om på politisk nivå. Det innebär bl a att vi måste öka medvetenheten om jämställd vård hos vår personal och inte minst hos de chefer som ska engagera och entusiasmera personalen i sitt arbete. Om vi missar någon nivå i arbetet så blir inte kedjan tillräckligt stark. Landstinget behöver därför en gemensam grundsyn.

Nyckeln i jämställdhetsarbetet är kunskap. Det beskrivs t ex i de mätningar som gjorts i vårt landsting där verksamheterna upplevt att vi har en relativt jämställd hälso- och sjukvård i Kalmar län. Efter några sammankomster i en studiecirkel, som genomförts bland vårdpersonalen, har uppfattningen radikalt förändrats och man uppger då att vården är mindre jämställd än vad man trott. Attityden har alltså varit att det är viktigt med jämställd vård men att kunskaperna om vad det egentligen innebär och var skillnaderna finns är dålig. Ibland kan det rent av vara så att man ser skillnader i bemötande utan att tänka på dem utifrån ett genusperspektiv.

Det finns ingen snabb eller enkel lösning för att nå en jämställd vård. Det är ett ständigt pågående arbete att förändra attityder och värderingar. Vi måste öka kunskapen genom att utbilda vår personal samtidigt som vi politiker på central nivå måste verka för att jämställdhetsperspektivet får större genomslag inom utbildningar till olika vårdyrken. Vi behöver också stärka genusperspektivet inom forskningen kring våra vanligaste folksjukdomar. Det gäller inte minst forskningen kring läkemedel och dess biverkningar.

Det känns egentligen märkligt att vi fortfarande år 2008 ska behöva uppleva att det finns skillnader i bemötande, behandling och medicinering i den svenska sjukvården beroende på om man är född till kvinna eller man. Nu gäller det att ta tag i denna viktiga jämställdhetsfråga på allvar och fullfölja det arbete som pågår i landstinget.

Lisbeth Lindberg (fp)
Bill Björklund (fp)
Pierre Edström (fp)

 

Stort stöd för att lägga ut vårdcentraler

Med stora förväntningar slog jag upp dagens morgontidningar. Min gruppledare Lars Hamrin och jag hade nämligen presskonferens om en enkät vi genomfört i Smedby och Ljungbyholm där vi ställde frågan: ”Kan du tänka dig att vårdcentralen i Smedby/Ljungbyholm drivs i alternativ driftsform, d v s av någon annan än landstinget, om detta löser läkarbristen på vårdcentralen?”

Det visade sig nämligen att det finns ett stort folkligt stöd för att lägga ut vårdcentralerna i Smedby och Ljungbyholm på entreprenad för att lösa den akuta läkarbristen. Totalt frågade vi 143 personer. Av dessa svarade 83,2 % ja på frågan medan bara 9,1 % säger att det måste vara landstinget som driver vårdcentralen. I Ljungbyholm är 85,5 % positiva till att vårdcentralen drivs i alternativ form medan siffran är 80,6 % i Smedby. Vi har därmed fått ett tydligt kvitto på att vi är rätt ute när vi driver frågan om att prova att lägga ut en eller båda vårdcentralerna på entreprenad. Människor känner sig frustrerade när man ständigt får möta nya läkare och flera vi talat med tyckte att informationen från landstinget varit under all kritik. Många av de som tillfrågats har dessutom svarat att man inte bryr sig om vem som ger vården så länge den finns när man behöver den. Vi har haft en bra och mycket givande dialog med människor vi träffat när vi genomfört enkäten. Det är tydligt att en god kontinuitet i läkarkontakten är en förutsättning för att patienten ska uppleva att hälso- och sjukvården håller en hög kvalitet.

I morgon ska landstingsstyrelsen behandla en skrivelse från oss Allianspartier där vi föreslår att landstinget provar att lägga ut en eller båda dessa vårdcentraler på entreprenad. Nu har vi visat att vi har en stor majoritet med oss i arbetet. Kan vänstermajoriteten trotsa en så tydlig folkvilja?

Här kan du läsa vad Barometern-OT respektive Östra Småland skrivit om vår presskonferens.

Etiketter: , ,


 

Visst finns du där.

”Jag behövde en nästa, var du där?
Jag var hungrig och törstig, var du där?
Jag var frusen och naken, var du där?
Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, var du där?”
Tack Rödstrumpan för att du står upp för humanism och medmänsklighet. Tack för ditt envisa arbete mot alla former av trångsynthet och fördomar. Jag vet att du var där och vet att du finns där, inte bara för mig utan även för andra.

Etiketter: , , ,


måndag, maj 26, 2008

 

Iskall schlagerfestival

Jag vet att jag är sent ute men kan ändå inte låta bli att kommentera schlagerfestivalen lite. Att Ryssland skulle vinna var ju ingen överraskning men Charlotte Perellis placering verkar däremot ha kommit som en total sådan. Medias roll är ju ofta att haussa upp för att sedan "såga längs knäskålarna" när de för högt uppskruvade förväntningarna inte infrias. Så är det i alla tävlingssammanhang. Det är i högsta grad orättvist eftersom den typ av schlager som finns i Sverige och några andra västländer inte alls existerar i t ex östra Europa. Om man har förhoppningar om att vinna så måste man alltså ändra upplägg. Men kanske är det så att Schlagerfestivalen bara ska ses som underhållning och inget annat. Själv var jag helt anti och röstade på piraterna från Lettland och den vedervärdiga låten från Spanien. Det är kul att vara motvalls särskilt när man tittar på programmet med riktiga schlagerfantaster :-)

Det vinnande upplägget är tydligen att ha en idrottsman på scenen. Ryssarna körde ju med konståkaren Evgeni Plushenko. Varför inte Zlatan som bolljonglerar och en ryss som sjunger balkanpop? Det tror jag skulle vara en vinnande taktik.

Etiketter: , ,


onsdag, maj 21, 2008

 

Fotbollsförbundet gynnar storklubbar

Svenska Fotbollsförbundet har nu bötfällt superettanlaget Åtvidaberg med 75 000 kr för att man inte haft rätt belysning under en match som spelades i dagsljus. ÅFF hade inte hunnit installera rätt belysning på Kopparvallen till säsongens första match som spelades en tidig eftermiddag. Nu faller alltså domen mot en liten förening som brottas med dålig ekonomi. Är det verkligen rimligt att ha sådana regler?

Jag kallar detta ren och skär inkompetens och brist på sunt förnuft. Det nya elljuset ska bara finnas för att TV-bolagen ställer krav. Att TV-bolagen sänder innebär ersättning och pengar till Svenska Fotbollsförbundet men i sin tur kostnader för småföreningar och mindre kommuner. AIK fick böta 25 000 kr för att publiken vid upprepade tillfällen kastade in föremål mot spelare i matchen mellan AIK och Hammarby på Råsunda. På Kopparvallen är det inga publikupplopp men man hade inte fullgod belysning vid en match under dagtid. Redan till den andra matchen (som också spelades i dagsljus) var belysningen klar. Det är sjukt och orimligt. Avgå Lars-Åke Lagrell! Du tar död på fotbollen ute i landsorten. Du och dina kompisar är inkompetenta och stora skämt som bara går storklubbarnas ärenden.

Etiketter: ,


måndag, maj 19, 2008

 

Dyrare sjukvård med vänstermajoritet

Vänstermajoriteten i landstinget vill nu höja flera patientavgifter kraftigt. Det handlar om höjningar på 20-25 % inom sjukvården och en generell höjning av avgifterna inom tandvården på 6,7 %. Det komiska är att två av majoritetspartierna bestämt sa nej till höjningar före valet. I socialdemokraternas valmanifest sa partiet nej till en utveckling med höjda patientavgifter. Nu höjer sossarna själva patientavgifterna.

I vänsterpartiets landstingsprogram motsätter man sig höjningar i högkostnadsskydden och säger samtidigt att patientavgifterna ska "hållas så låga som möjligt". Även här är det alltså frågan om vallöftesbrott från ett majoritetsparti. Att höja högkostnadsskyddet för sjukresor från 1 600 till 1 800 kr slår på de svagaste i samhället. Det är ett minst sagt anmärkningsvärt agerande från vänstermajoriteten. Tidigare har samma majoritet envist motsatt sig höjningar inom tandvårdstaxan. Envisheten gör att årliga mindre justeringar, som hade varit enklare att klara, byts i en chockhöjning.

Det blir en intressant budgetresa där vänstermajoriteten kommer att få bekänna färg. Det finns många frågor att ställa och vi kommer att göra det.

Etiketter: ,


 

Stadshuset otillgängligt

En undersökning gjord av Sveriges Radio Kalmar pekar på stora brister i tillgänglighet till stadshuset i Kalmar. Jag har själv reagerat på den knepiga utforming som stadshuset har och som gör det svårt för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till och röra sig i huset. Frågan är bara varför inget gjorts tidigare?

Birgitta Elfström som är ansvarig för tillgänglighetsfrågor i kommunens vänstermajoritet säger:
- Det är en nyhet för mig.

Tänk att ett ansvarigt kommunalråd kan blunda för det som alla andra ser.

Etiketter: ,


torsdag, maj 15, 2008

 

Vem är miljövänlig?

Rödstrumpan letar just nu ny bil. Jag tror rent av att hon bestämt sig men det får hon själv berätta om på sin blogg. Det har i alla fall blivit besök på åtskilliga bilaffärer under de senaste dagarna. Upptäckten att flera firmor säljer samma bil men med olika märke på motorhuven kom i alla fall som en överraskning för mig. Jag tror i alla fall att det blir en sådan bil. Självklart blir det en miljöbil också, d v s en liten som drar under halvlitern bensin blandad körning.

Annars är det här med miljömärkning på bilar förvirrande. Någon har satt en gräns, under den är alla bilar miljövänliga, över den är alla däremot miljöbovar. I själva verket handlar det ju om hur mycket man kör. Om du kör 2 000 mil med en förbrukning på en halv liter per mil så är du ju egentligen mer miljöbov än någon som kör 500 mil med en förbrukning på en liter milen. Det handlar ju mest om att själv ta ansvar och att framför allt ta fram miljövänliga bränslen. Den svenska marknaden är dessutom så liten så det är inte troligt att de stora biljättarna tar fram en bil bara för att klara de svenska miljökraven. Om EU däremot satte upp miljögränser så skulle vi säkert få se mer aktivitet.

Som politiker har man förstår ett extra stort ansvar att köra miljövänligt. Vi kommer som vanligt. och med all rätt, att granskas vid nästa val på olika sätt. Då kommer det bl a att handla om vilka bilar vi har. Då hamnar de som klarar miljökraven med en poäng på "duktiglistan" medan de som missar med en poäng finns med på "skämslistan". Ingen hänsyn kommer att tas till om du nästan dagligen cyklar till jobbet eller åker kollektivt.

Alla kan göra sitt för att förbättra miljön. Det gör man bäst genom att inte använda bilen alls. Några "miljövänliga bilar" finns nämligen inte. När man väl måste köra bil ska man göra det med så liten miljöpåverkan som möjligt. Där kan alla ta ett steg i rätt riktning samtidigt som det offentliga bör stimulera användning av bensinsnåla bilar och bränslen med mindre miljöpåverkan. En sak vet jag dock säkert. Man borde ha tillstånd för att få köpa stora stadsjeepar. De allra flesta används helt i onödan som fordon mest när man ska åka och handla. Det är INTE att ta sitt miljöansvar!

Etiketter: , ,


lördag, maj 10, 2008

 

Intensiv helg igen

Våren, ja rent av försommaren, är här och allergin med den. Tungt huvud, ont i halsen och svullna ögon - det är mitt öde. Varje år kommer problemen lika oväntade, trots att man nu borde lärt sig bättre. Andra får bekymmer med rinnande näsa och ögon men hos mig blir det mer en allmän seghet och fruktansvärd trötthet.

Idag ska Rödstrumpan vara med och inviga Konstmuséet. Vi tog en förhandstitt redan igår. Jag blev inte imponerad. Ett helt svart hus är sorgligt nog. Visst kan man tycka att det är nyskapande och att debatt är bra. Men en konstbunker? Nej tack. Restaurangen Byttan har dessutom "förskönat" omgivningen med en anskrämlig uppbyggd scen (har man verkligen fått tillstånd?) och flera serveringstält. Omgivningen kring muséet får en närmast att tänka på en marknad.

Efter invgningen är det dags för nästa allsvenska hemmamatch i fotboll. Det är väl tätt i given nu med tre matcher i veckan och publiken sviker. Kalmar FF skyller på att det finns för få sittplatser. Trots det ser man gapande håll varje match på södra sittplatsläktaren. Det går nog trots allt inte att bortse från mättnaden på fotboll p g a det tätande matchandet. Att TV-kanalerna dessutom har underlättat tillgången på internationell fotboll gör förstås inte saken lättare. Min höjdpunkt denna TV-kväll blir ändå Åtvidabergs bortamatch mot Degerfors i superettan. Ett riktigt bruksderby med Ralf Edström som expertkommentator på Stora Valla. Kan det bli bättre? Kvällen lär väl avslutas med VM-hockey mellan Sverige och Ryssland. Puuuh!

Efter en sån dag skulle man behöva vila - men icke. I stället blir det kyrkbesök och heldag på radion. I skuggan av Kalmar FF har vi ju trots allt fler lag som ofta blir lite styvmoderligt behandlade men i morgon har vi båda div 2-lagen från länet i direktsändning. Både Nybro och Lindsdal jagar viktiga poäng för att undvika den nedre halvan i tabellen. Sedan kommer en vanlig arbetsvecka igen med speedwaysändning, budgetarbete och samordningsförbund.
Nej, nu är det snart dags för mig och mitt tunga huvud att ge oss ut på en intensiv men rolig dag.

Etiketter: , , , ,


tisdag, maj 06, 2008

 

Inget stöd för dopingmissbrukare

När min interpellation om dopningens skadeverkningar besvarades i förra veckan uppgav det socialdemokratiska landstingsrådet Lena Segerberg att det hade lagts in en länk till Dopingjouren på landstingets hemsida. Fortfarande en vecka efteråt finns det ingen länk till Dopingjouren, som är ansluten till Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, för de som vill ha information, hjälp och stöd. Beskedet var inget annat än ett grovt försök att slippa ta debatt eftersom landstingets beredskap inom området uppenbarligen är mycket bristfällig. Så gör man för att slippa debattera ett viktigt ämne. Vänstermajoriteten står på nytt tomhänt och handfallen inför en föränderlig framtid.

Etiketter: ,


söndag, maj 04, 2008

 

En ny Arena för Persson

Att 1 maj blivit allt annat än arbetarrörelsens dag bevisade socialdemokraternas kommunalråd i Kalmar Johan Persson med eftertryck. Huvudbudskapet till kommunens löntagare var att den nya Arenan skulle stå klar 2010 för hans älskade Kalmar FF. Att rida på Kalmar FF:s mediavåg är tydligen viktigt för Persson som i likhet med sin namne Göran (tidigare statsminister) lovar något nytt varje gång han framträder. Vad den nya Arenan har att göra med arbetarrörelsen fattar jag inte riktigt men frågan är om inte Perssons intresse för Kalmar FF nu börjar få väl stora proportioner. Hur han kan han överhuvudtaget lova något som inte är förankrat och beslutat i kommunfullmäktige? Övriga samarbetspartier i majoriteten har närmast hamnat som gisslan i arenafrågan.

Själv tillbringade jag helgen hos mina föräldrar i Östergötand. Min pappa som är en riktig arbetare (till skillnad från Persson) hade fnyst åt ett förstamajtal som det Johan Persson leverade. Att göra arenafrågan till en arbetarfråga är komiskt. Det visar bara hur tomhänt Persson står efter sin vidlyftiga kinasatsning.

Etiketter: , ,


 

Inget miljötänkande i svensk fotboll

Det blev seger för Kalmar FF även idag, men 1-0 mot Trelleborg imponerade inte. Visst var resultatet rättvist eftersom Kalmar FF skapade de få chanser som fanns men straffsparken som gav 1-0 genom Cesar Santin var mycket tveksam. Viktor Elm satte full fart in i straffområdet och en trelleborgsspelare råkade stå i vägen. Mycket tveksamt samtidigt som Viktor så chansen att ge sig in i gröten av spelare.

Frågan är bara hur många skador som Kalmar FF:s försvar klarar av. Nu linkade "Bagarn" Rosengren av i slutet av matchen och sällade sig till herrar Carlsson, Eklund, Sorin och Larsson som redan står på FF:s lista över skadade försvarsspelare. I veckan väntar två tuffa matcher mot IFK Göteborg och Djurgården. Då behövs alla spelare. Uppehållet för EM kommer lägligt för KFF. Laget är, liksom övriga allsvenska lag, slitet just nu av det täta matchandet. Flera spelare behöver rehabilitering och vila. Hoppas bara att de två återstående matcherna går att ro i land.

Till sist måste jag fråga vilket miljötänkande som finns i svensk elitfotboll. Är det verkligen nödvändigt att ha på elljusbelysningen hela matchen en eftermiddag i strålande solsken? Tydligen finns det något krav från Svenska Fotbollsförbundet att elljuset ska vara på hela matchen i fall det skulle bli skumt. Men klockan fyra på eftermiddagen? Det är ju inte december. Det kanske är dags för rättvisemärkta fotbollsmatcher enligt Fair Trademodellen. Jag tycker i alla fall att det är fullkomligt huvudlöst att slösa energi på det sättet som görs på Fredriksskans. Skärpning Svenska Fotbollsförbundet!

Etiketter: , ,


 

Vänstervridna sverigedemokrater

Sverigedemokraternas riksmöte i Karlstad har just avslutats. Det man slås av är det nära samband som egentligen finns mellan sverigedemokrater och ren vänsterpolitik. Man är emot EU och därmed fri rörelse för varor, tjänster, tjänster och kapital. Drömsamhället för en sverigedemokrat ser därför mycket ut som det man tillämpade i de gamla öststaterna. Protektionism och nya murar tror man ska lösa alla problem istället för öppenhet. Barometerns ledarskribent Per Dahl beskriver sverigedemokraternas politik på ett utmärkt sätt. Sd vill tillbaka till det socialdemokratiska svenska folkhemmet som det såg ut för 40 år sedan. Jag är övertygad att det inte går att vrida tillbaka klockan, speciellt inte med hjälp av socialism och vänsterpolitik.

Etiketter: , ,


torsdag, maj 01, 2008

 

Allt ljus på sossarna

Så är då arbetarnas egen dag, 1 maj här. 1 maj har tyvärr alltmer kommit att bli socialdemokratins stora PR-dag då man får allt mediautrymme. Man gör också allt för att ta chansen eftersom politik till stora delar handlar om PR. På Sveriges Radio Kalmar hörde jag inslag från sossarnas firande i Västervik. Mer folk till skola, vård och omsorg var budskapen. Jag som trodde att vi lever i ett samhälle som ´till stora delar skapats av socialdemokraterna. Så varför denna kritik? Den slår ju bara på dem själva.

Visst vore det skönt med en egen PR-dag för Folkpartiet och liberalismen. Själv har jag motionerat till Folkpartiets dag om att, till minne av Berlinmurens fall, göra den 9 november till helgdag. Självklart ska den 9 november bli liberalismens egen dag som tillägnas mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Vem vet det kanske blir så redan i år.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]